Obchodní podmínky
× ×

obchodní společnosti

GetData s.r.o.

se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 271 02 343

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96380


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností GetData s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 271 02 343, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96380 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.registrudluzniku.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.


2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Službou se rozumí úplatné:

2.1.1. zprostředkování informací o exekučních řízeních (blíže specifikovaných uživatelem na webové stránce) z veřejného seznamu - centrální evidence exekucí, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky dle ustanovení § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „centrální evidence exekucí“). Centrální evidence exekucí neobsahuje mimo jiné údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami;

2.1.2. případně, pokud je to možné, také zprostředkování doplňkových informací (čl. 2.2).

2.2. Doplňkovými informacemi se rozumí základních informací o plátcích daně z přidané hodnoty (informace o nespolehlivých osobách a informace o nespolehlivých plátcích daně z přidané hodnoty) z Registru DPH a základní informace z insolvenčního rejstříku (na základě specifikace uživatele provedené na webové stránce).


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů ve formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Zkontrolovat“ (dále jen „objednávka“). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.3. Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

3.4. Skutečnost, že došlo k doručení objednávky poskytovateli, poskytovatel uživateli bez zbytečného odkladu potvrdí, a to zpřístupněním rozhraní platební systému třetí osoby uživateli.

3.5. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli a uhrazení zálohy na odměnu poskytovatele uživatelem prostřednictvím platebního systému třetí osoby poskytovatel objednávku akceptuje faktickým právním jednáním, a to poskytnutím služby (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek.

3.6. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb a své závazky ze smlouvy o poskytování služeb splnit v okamžiku jejího uzavření, a to tedy i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Uživatel bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí po úplném poskytnutí služby (splnění služby poskytovatelem) právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

3.7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.8. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.


4. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživateli poskytne službu, přičemž uživatel se smlouvou o poskytování služby zavazuje, že poskytovateli za poskytnutí služby uhradí odměnu dle čl. 6 obchodních podmínek. Služba bude poskytovatelem poskytnuta bez zbytečného odkladu po připsání odměny za poskytnutí na účet poskytovatele.

4.2. Uživatel souhlasí s tím, že doplňkové informace mu nemusí být v rámci služby poskytnuty a že mu budou poskytnuty pouze v závislosti dostupnosti těchto informací poskytovateli (prostřednictvím technických rozhraní systémů veřejné správy).


5. PODMÍNKY SLUŽBY

5.1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace zprostředkované v rámci služby dle čl. 2.1.1 obchodních podmínek mají pouze informativní charakter, nemají podobu úřední listiny a jsou aktuální pouze k okamžiku jejich vyžádání poskytovatelem v centrální evidenci exekucí. Uživatel bere na vědomí rozsah informací evidovaných v centrální evidenci exekucí. Uživatel bere na vědomí, že informace evidované v centrální evidenci exekucí nemusí být kompletní a aktuální.

5.2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že doplňkové informace mají pouze informativní charakter, nemají podobu úřední listiny a jejich aktuálnost a správnost závisí na aktuálnosti a správnosti informací systémů veřejné správy a jejich technických rozhraní.

5.3. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob, zejména na straně Exekutorské komory České republiky. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.4. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.


6. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Poskytovateli náleží odměna:

6.1.1. za zprostředkování informací z centrální evidence exekucí ČR ohledně jednoho subjektu ve výši 218,- Kč;

6.1.2. za každé zprostředkování informací z centrální evidence exekucí ČR ohledně jednotlivého exekučního řízení vůči subjektu dle čl. 6.1.1 obchodních podmínek, a to ve výši 73,- Kč za informace ke každému takovému jednotlivému exekuční řízení;

6.2. Odměna za případné poskytnutí doplňkových služeb poskytovatelem je plně zahrnuta v odměně poskytovatele podle čl. 6.1 obchodních podmínek.

6.3. Odměna poskytovatele je splatná vždy předem a bezhotovostně, a to prostřednictvím platebního systému třetí osoby.

6.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb uživateli daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví poskytovatel uživateli po připsání odměny poskytovatele na účet poskytovatele či jej zašle v elektronické podobě na adresu uživatele uvedenou v objednávce (dále jen „adresa uživatele“).

6.5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všechny ceny (odměny poskytovatele) jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Uživatel, který je podnikatelem se sídlem ve Slovenské republice, který není plátcem DPH, bere na vědomí, že je povinen se zaregistrovat k DPH.

6.6. Možnost čerpání služby uživatelem bude vždy odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

7.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.

7.3. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 13.7). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).[JA1]

7.6. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku, jež zní následovně.

8.2. Ustanovení § 1914 občanského zákoníku stanoví: „Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.“

8.3. Ustanovení § 1916 občanského zákoníku stanoví: „Dlužník plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji. K projevu vůle, kterým zcizitel předem omezí zákonný rozsah svých povinností z vadného plnění, se nepřihlíží. Vzdá-li se nabyvatel předem svého práva z vadného plnění, vyžaduje projev jeho vůle písemnou formu.“

8.4. Ustanovení § 1920 občanského zákoníku stanoví: „Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to nabyvatel oznámí bez zbytečného odkladu zciziteli. Kdo na sebe převedl právo k předmětu, o kterém ví, že zciziteli nepatří nebo že zcizitel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.“

8.5. Ustanovení § 1921 občanského zákoníku stanoví: „Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.“

8.6. Ustanovení § 1922 občanského zákoníku stanoví: „ Jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat. Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.“

8.7. Ustanovení § 1923 občanského zákoníku stanoví: „Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.“

8.8. Ustanovení § 1924 občanského zákoníku stanoví: „Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.“

8.9. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 13.7).


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. V případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.


10. SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení uživatel plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

11.2. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

11.3. Uživatel bere na vědomí, že pokud došlo k úplnému splnění služeb poskytovatelem dle smlouvy o poskytování služeb, nemůže uživatel od smlouvy o poskytování služeb odstoupit (čl. 3.6). V případě, že zatím nedošlo k splnění služeb poskytovatelem, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.

11.4. Také v případě, že poskytovatel neposkytne uživateli službu do dvou pracovních dní od připsání odměny poskytovatele za službu na účet poskytovatele, může uživatel od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.3 obchodních podmínek.


12. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

12.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

13.3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.5. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

13.6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.7. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@exekuceinfo.cz, telefon +420 730 957 569.


V Praze dne 12.04.2022

GetData s.r.o.


Příloha č. 1 obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem


Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).


Adresát (poskytovatel):

GetData s.r.o.
se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 271 02 343
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96380


tímto objednatel(é) odstupuje(jí) od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne:


Jméno a příjmení objednatele(lů):


Bydliště objednatele(lů):


Datum:


Podpis objednatele(lů): (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)