2.7.2024

Insolvenční rejstřík:
vše, co potřebujete vědět

Insolvenční rejstřík je v podstatě online seznam dlužníků, kteří jsou (nebo v posledních 5 letech byli) v insolvenci. Je velmi důležitým zdrojem informací nejen pro dlužníky, věřitele nebo insolvenční správce, ale i pro zaměstnavatele dlužníka, obchodní partnery, pronajímatele nemovitostí… - jinými slovy pro všechny, kteří mají či chtějí navázat nějaký smluvní vztah s někým, u něhož je žádoucí, aby neměl žádné finanční problémy.

V tomto článku najdete::
  • co je insolvenční rejstřík
  • návod na vyhledávání v insolvenčním rejstříku a jak získat výpis z insolvenčního rejstříku online 
  • proč je důležitá prověrka nejen v registru insolvencí, ale i exekucí
  • jaké informace rejstřík insolvencí obsahuje
  • kdy dochází k výmazu z insolvenčního rejstříku dlužníků

Co je insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík, jinak též registr insolvencí či insolvenční registr, je veřejnou databází spravovanou Ministerstvem spravedlnosti, do níž jsou zapisovány osoby nebo firmy, u kterých probíhá, nebo v minulosti probíhalo insolvenční řízení. Jsou zde zveřejňovány veškeré informace a dokumenty týkající se insolvence, mimo jiné tak umožňuje snadno zjistit aktuální stav insolvenčního řízení.

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku a kde získat výpis z insolvenčního rejstříku online 

Do insolvenčního rejstříku lze nahlédnout na webu RegistrDluzniku.cz. Stačí do formuláře na hlavní straně webu vyplnit potřebné údaje - u fyzických osob celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, u firem IČO. Výsledkem vyhledávání v insolvenčním rejstříku je výpis s přehledem všech záznamů, které jsou u daného dlužníka evidovány. A to nejen těch, které se týkají insolvence, ale také exekucí. Služba Registr Dlužníků totiž shromažďuje dostupné informace o dlužnících z více databází (mimo insolvenční rejstřík i např. z registru exekucí) a jedním výpisem je tak možné získat komplexní informace o finanční spolehlivosti (či naopak problémech) kterékoli osoby nebo firmy.

U každého záznamu, který je součástí výpisu, je uvedeno datum nařízení a spisová značka. Získat lze také detail s dalšími informacemi, které se příslušného insolvenčního nebo exekučního řízení týkají. 

Prověřujte nejen insolvenci, ale dluhy komplexně. Se službou Registr Dlužníků získáte potřebné informace o dlužnících na jednom místě

Kontrola v insolvenčním rejstříku je jedním ze způsobů, jak si předem ověřit spolehlivost libovolné osoby nebo firmy. Dlužníci v něm zase najdou vše, co se týká jejich insolvence. Nicméně především při prověřování jiné osoby pouze nahlížení do rejstříku insolvence není zcela dostačující a vyplatí se kontrola i v jiných databázích dlužníků. Z jakého důvodu?

Absence záznamu v insolvenčním rejstříku totiž neznamená, že daný subjekt řádně plní své závazky. Tím, že k zahájení insolvenčního řízení dochází pouze na návrh dlužníka nebo věřitele, může se stát, že v insolvenčním rejstříku není dohledatelný, přitom je na něj vedeno několik exekucí. Z toho důvodu umožňuje služba RegistrDluzniku.cz získat v rámci jednoho výpisu informace nejen o insolvenci, ale i exekucích prověřované osoby.

Přehled důvodů, proč kontrolovat insolvenci i exekuce, ať už jste věřitel, dlužník, zaměstnavatel nebo třeba kupujete auto, je zpracován v tomto článku

Co obsahuje insolvenční rejstřík a výpis z insolvenčního rejstříku

Jak už bylo zmíněno, v insolvenčním rejstříku jsou zaznamenávány všechny relevantní informace týkající se insolvenčního řízení. Zapisovány do něj jsou fyzické i právnické osoby (firmy), zápis má na starosti rejstříkový soud. 

U každého zápisu se uvádí identifikační údaje o dlužníkovi (jméno / název firmy, IČO, datum narození nebo rodné číslo, bydliště / sídlo), spisová značka případu, datum a důvod zahájení insolvenčního řízení a rovněž kdo je insolvenčním správcem. 

Všechny informace a písemnosti týkající se průběhu řízení jsou řazeny v chronologickém pořadí dle data zveřejnění. Pro každého dlužníka je veden jeden spis, ve kterém jsou zveřejňovány:

  • rozhodnutí insolvenčního soudu (o zahájení insolvenčního řízení, zjištění úpadku, povolení a schválení oddlužení, osvobození od zbývajících dluhů apod.)
  • veškerá podání týkající se řízení (např. insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek věřitelů, zpráva insolvenčního správce o průběhu oddlužení)
  • a další informace určené insolvenčním zákonem
enlightened Víte, že…
Insolvenční rejstřík a stav řízení
Výpis z insolvenčního rejstříku online slouží k prověření libovolné osoby nebo firmy, zda se nepotýká s finančními problémy. Zároveň umožňuje samotným dlužníkům i věřitelům zjistit online aktuální stav insolvenčního řízení. Ze zákona totiž musí být do rejstříku zanesena veškerá rozhodnutí, dokumentace a fáze insolvenčního řízení.

Kdy dochází k výmazu dlužníka z rejstříku insolvence?

Pokud dojde k ukončení insolvenčního řízení, neznamená to, že je dlužník z insolvenčního rejstříku ihned smazán. Dle zákona musí být veškeré záznamy v insolvenčním rejstříku uchovány po dobu dalších 5 let. Po uplynutí této doby provede soud výmaz z insolvenčního rejstříku (resp. pouze jeho znepřístupnění) automaticky, není tedy nutné o něj žádat. Díky tomu lze dohledat informace také o již ukončených insolvenčních řízeních (na rozdíl od exekucí, u kterých dochází k výmazu do 15 dnů po ukončení exekučního řízení).

Po uplynutí zmíněných 5 let je vhodné zkontrolovat, zda ke znepřístupnění skutečně došlo. Postup je jednoduchý - stačí opět vyplnit tento formulář a prostřednictvím kontrolního výpisu z insolvenčního rejstříku si potvrdit, že záznam už není dohledatelný. 

Další často kladené otázky

Mohu vyhledávat v insolvenčním rejstříku jen podle jména?
Vyhledávání v insolvenčním rejstříku podle jména je možné. Stačí ve formuláři na hlavní straně zvolit “Kontrola dle jména”, vyplnit jméno, příjmení a k tomu datum narození kontrolované osoby. To lze snadno zjistit např. z živnostenského rejstříku, pokud víte, že daná osoba podniká.

Liší se nějak insolvenční rejstřík fyzických osob a firem?
Nikoli. Insolvenční rejstřík je pouze jeden, tedy insolvenční rejstřík fyzických osob a firem je jednou a tou samou databází. Liší se pouze vstupné údaje, které jsou nutné pro vyhledávání - zda jde o kontrolu v insolvenčním rejstříku podle jména a data narození (příp. rodného čísla), nebo podle IČO.

Co když insolvenční registr prokáže, že je dlužník v insolvenci nebo má nějaké exekuce? 
Pokud výsledek kontroly na webu Registrdluzniku.cz zobrazí nějaký záznam, je třeba zpozornět a zvážit, zda s takovou osobou uzavírat smlouvu, navazovat obchodní, nájemní nebo jiný právní vztah. Pokud jste věřitel, je pro vás záznam o zahájení insolvenčního řízení signálem k přihlášení své pohledávky, jinak hrozí, že nebude uspokojena. 

Co když registr insolvencí nenalezne žádný záznam?
V takovém případě není doposud u kontrolované osoby nebo firmy ve veřejných databázích evidován žádný záznam o insolvenci (případně exekucích). Příčinou negativního výsledku ale může být nesprávně zadaný údaj ve formuláři - např. v důsledku překlepu, u jména vyplnění “Honza” místo “Jan” apod. 

Zejména pro věřitele je z důvodu hlídání termínu pro přihlášení své pohledávky vhodné kontrolovat insolvenční rejstřík pravidelně, stejně tak např. pokud plánujete spolupráci s obchodním partnerem do budoucna opakovati. Informace v insolvenčním rejstříku se totiž mohou měnit každý den. Pokud soud obdrží insolvenční návrh, již v ten samý den dochází k zahájení insolvenčního řízení a soud je povinen o něm do několika hodin informovat právě prostřednictvím insolvenčního rejstříku. 

Mohu požádat o vymazání z rejstříku insolvence?
Nikoli. Záznam o insolvenčním řízení musí být dle zákona uchován v rejstříku po dobu 5 let od ukončení řízení. Poté soud dlužníka znepřístupní automaticky. O předčasný výmaz tedy není možné žádat. 

Výjimkou jsou případy, kdy soud zamítne či odmítne insolvenční návrh nebo je insolvenční řízení pro určité důvody zastaveno. Obdobně pokud dlužník nebo věřitel vezme insolvenční návrh zpět. Pak dlužník může o vymazání z insolvenčního rejstříku požádat už po uplynutí 3 měsíců od chvíle, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci. K výmazu musí dojít do 15 dnů od doručení této žádosti. I v tomto případě je pak vhodné výmaz z insolvenčního rejstříku zkontrolovat. Pokud o výmaz dlužník nezažádá, bude evidován v insolvenčním registru po dobu 5 let. 

Autor: bl