11.9.2023

Sledování insolvence: jak na to a doporučení

Insolvence nebo-li insolvenční řízení představuje pro dlužníky možnost, jak se dostat z dluhové pasti a začít znovu s “čistým štítem”. Jde o zákonem stanovený postup, který může dlužníka osvobodit od všech dluhů, a zároveň zajistit, aby alespoň část pohledávek věřitelů byla uspokojena

Pokud je někdo v insolvenci (jinými slovy je na něj vedeno insolvenční řízení), jsou tím dotčeni nejen věřitelé, ale může být v podstatě kdokoli, kdo s touto osobou má nějaký vztah. 

V tomto článku se tedy dozvíte:

 • jak najít osobu v insolvenci
 • možnosti sledování insolvence a jak zjistit stav insolvence
 • a především proč nestačí jen sledování insolvence a je vhodné prověření všech závazků dlužníka v registru dlužníků insolvence.

Jak najít osobu v insolvenci? Pomůže registr dlužníků insolvence

Po zahájení insolvenčního řízení, stejně jako u exekuce, dochází k zápisu dlužníka do příslušného dlužnického registru či rejstříku. V obou případech jde o veřejné databáze, vyhledávat v nich tedy může kdokoliv, a to libovolnou osobu. Nicméně jednotlivé dlužnické databáze nejsou nijak propojeny a pokud chce někdo získat kompletní profil dlužníka, musel by procházet každou zvlášť. 

Velkým usnadněním v tomto směru je služba Registr Dlužníků dostupná na webu Registrdluzniku.cz, která shromažďuje data z obou databází a na základě jednoho vyhledání tak umožňuje nejen zjistit, jestli je někdo v insolvenci, ale zároveň poskytne k této osobě i přehled dluhů, které jsou u ní v podobě exekuce aktuálně vymáhány. Místo zdlouhavého hledání a více výpisů tak stačí jeden, jímž získáte veškeré veřejně dostupné informace o dlužníkovi. Včetně toho, je-li dlužník veden jako nespolehlivý plátce. 

Co je pro kontrolu v registru dlužníků insolvence potřeba? 

Pouze základní, běžně dostupné informace o kontrolované osobě: u osob celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, u firem IČO. 

Co lze z výpisu zjistit? Insolvence a exekuce na jednom místě

Pokud u kontrolované osoby probíhá insolvenční řízení, výpis obsahuje záznam o insolvenci vč. data zahájení řízení, spisové značky a aktuálního stavu insolvence. Dále je k dispozici přehled exekucí, které jsou v daný okamžik u kontrolované osoby evidovány, opět včetně data nařízení a spisové značky. Podrobnosti o exekuci jako výše dlužné částky nebo kontakt na exekutora jsou součástí detailu každé exekuce. Je-li dlužník plátcem DPH, po zadání DIČ lze ověřit řádné plnění této povinnosti. 

Možnosti sledování insolvence a jak zjistit stav insolvence

Průběh celého insolvenčního řízení - a to už od okamžiku, kdy je insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh - je veřejný a je evidován v insolvenčním rejstříku. Insolvenční soud je totiž ze zákona povinen v něm zveřejňovat veškeré informace a dokumentace týkající se insolvenčního řízení. Nahlédnutí do insolvenčního rejstříku je tedy jedním ze způsobů, jak zjistit stav insolvence.

Druhým je již zmíněný výpis z registru dlužníků insolvence opatřený na webu Registrdluzniku.cz, kde kromě aktuálního stavu insolvence získáte přístup i k dalším informacím o dlužníkovi. I touto cestou je tedy sledování insolvence možné.

Je možné sledování insolvence zdarma?
Záleží, který způsob sledování insolvence je zvolen. Například registr dlužníků insolvence shromažďuje data z několika zdrojů, z nichž některé jsou na základě vyhlášky zpoplatněné. S ohledem na to je výpis s informacemi o dlužnících zpoplatněn.

Jen sledování insolvence nestačí. Komplexní prověření v registru dlužníků je spolehlivější

Dlužnické registry, jako je i insolvenční rejstřík, jsou podstatným zdrojem informací pro dlužníky, věřitele, zaměstnavatele, obchodní partnery nebo obecně všechny, kteří vstupují do nějakých právních vztahů s osobami, které neznají příliš dobře. Umožňují zjistit aktuální stav probíhajících řízení a jsou způsobem, jak si předem ověřit spolehlivost druhé strany a vyhnout se zbytečným rizikům a komplikacím. 

Zejména při prověřování jiné osoby však pouhá kontrola insolvence není zcela dostačující a je na místě kontrola i v jiných databázích dlužníků. Z jakého důvodu?

Skutečnost, že někdo nemá záznam v insolvenčním rejstříku, automaticky neznamená, že je “čistý” a řádně plní všechny své závazky! K zahájení insolvenčního řízení dochází vždy pouze na návrh dlužníka nebo věřitele, tudíž prověřovaná osoba se může potýkat s mnoha exekucemi a v insolvenčním rejstříku přesto vůbec nebude. Proto je nezbytné prověření a sledování nejen insolvence, ale i dalších závazků. Výhodou je, že není nutné procházet jednotlivé databáze zvlášť a vše lze vyřešit jedním výpisem z registru dlužníků, který získáte ZDE.

Proč je důležitá nejen kontrola insolvence, ale i exekucí? 


?JSEM DLUŽNÍK

 • získání přehledu o všech dluzích vymáhaných v podobě exekuce, včetně odhalení těch, kterých si dlužník ani nebyl vědom
 • použití výpisu jako součást podkladů pro insolvenčního správce a urychlení procesu
 • kontrola výmazu z registru dlužníků po insolvenci (resp. znepřístupnění tohoto záznamu) a stejně tak výmazu z exekuční databáze, pokud bylo oddlužení úspěšné

?JSEM VĚŘITEL

 • zjištění “míry zadlužení” dlužníka - pokud bude mít mnoho dluhů, je možné, že podá návrh na insolvenci a věřitel si pak musí ohlídat, aby svou pohledávku včas přihlásil do insolvenčního řízení
 • kontrola zahájení insolvenčního řízení a tedy podnět k přihlášení svých pohledávek
 • získání určité představy o šanci na uspokojení vlastní pohledávky (s vyšším počtem věřitelů, zejména u nezajištěných pohledávek, se snižuje)

?JSEM ZAMĚSTNAVATEL

 • při náboru nových zaměstnanců: ověření spolehlivosti, navíc insolvence i “pouhé” exekuce znamenají pro zaměstnavatele vždy určitou administrativní zátěž

?VYBÍRÁM NOVÉHO NÁJEMNÍKA, KUPUJI AUTO, NEMOVITOST, NAKUPUJI V E-SHOPU NEBO ZVAŽUJI NOVOU SPOLUPRÁCI, NOVÝ OBCHODNÍ VZTAH

 • prověření spolehlivosti a schopnosti plnit závazky
 • snížení rizika nedodání služby či naopak nezaplacení za využití služby, neuhrazení nájmu apod.
 • ověření, že předmět koupě nemá právní vady - např. není součástí exekučního řízení, kdy by mohl být novému majiteli bez náhrady zabaven

Kdy dochází k výmazu z registru dlužníků po insolvenci

I když je insolvence a oddlužení úspěšné, nedochází ihned ke smazání dlužníka z databáze. Důvodem je jednak skutečnost, že osvobození od dluhů může být později ještě za určitých okolností zrušeno, jednak i transparentnost. Každý má tak možnost prověřit si dlužnickou minulost libovolné osoby a v případě jakýchkoliv pochyb o její spolehlivosti - třeba právě na základě záznamu v insolvenční nebo exekuční databázi - od nákupu, spolupráce nebo jednání s takovou osobou ustoupit.

Každý dlužník tedy musí počítat s tím, že k výmazu z registru dlužníků po insolvenci, resp. formálně pouze znepřístupnění záznamu pro veřejnost, dochází až po uplynutí 5 let. Zda byl záznam skutečně smazán (znepřístupněn), lze zkontrolovat opět výpisem.

Autor: bl