21.5.2024

Dluh na sociálním pojištění a jak ho zjistit

Sociální pojištění představuje jeden z pilířů sociálního systému v České republice a slouží k zajištění občanů v situacích jako je stáří, nemoc, mateřství či invalidita. Řádná platba sociálního pojištění je základem pro nárok na výplatu důchodu (starobního i invalidního), nemocenské i mateřské. Naopak pokud není hrazeno - ať už záloha není včas, ve správné výši nebo dokonce vůbec, vzniká u České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ).dluh, který dále narůstá o penále a může být vymáhán i exekučně.

Kdo má povinnost platit sociální pojištění?

Povinnost hradit sociální pojištění se týká:

 • Zaměstnanců, za něž jej odvádí zaměstnavatel formou srážek ze mzdy
  sazba pojistného: 7,1 % (z toho 0,6 % na nemocenské a 6,5 % na důchodové pojištění)
 • Zaměstnavatelů
  sazba: 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnanců (z toho 2,1 % připadá na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % jde na politiku státní zaměstnanosti)
 • OSVČ, které si za jeho úhradu zodpovídají samy (detailnějí k platbě sociálního pojištění u OSVČ dále v článku)
 • osob dobrovolně přihlášených k úhradě pojistného

Obecně platí, že platba sociálního pojištění je povinná pro všechny osoby výdělečně činné. Tímto se odlišuje od zdravotního pojištění, jehož úhrada je vázána na trvalý pobyt v ČR (resp. sídlo nebo trvalý pobyt zaměstnavatele dané osoby na území ČR).

enlightened Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení (známé souhrnně pod “sociální pojištění”) je určena zákonem č. 589/1992 Sb. a zahrnuje: 
 • nemocenské pojištění,
 • důchodové pojištění,
 • a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Důsledky absence úhrady sociálního pojištění. Co se stane, když pojištění nezaplatíte?

no  Vznik dluhu na sociálním pojištění vůči ČSSZ
Pokud zálohy na sociální pojištění nejsou řádně hrazeny, vznikne vám dluh u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), respektive příslušné Okresní správy (OSSZ). Jakmile je nějaký takový nedoplatek evidován, zasílá OSSZ dlužníkovi platební výměr nebo výkaz nedoplatků, v němž je vyčíslen nejen samotný dluh, ale i penále, které se k dluhu za každý den prodlení s platbou přičítá.

no  Exekuční vymáhání dluhu na sociálním pojištění a zápis do registru dlužníků
Pokud dlužník na výzvu nereaguje a dluh na sociálním pojištění nezaplatí, může ČSSZ přistoupit k jeho vymáhání v rámci exekuce, a to buď formou správní exekuce, nebo prostřednictvím soudního exekutora.

V druhém případě, tedy pověření soudního exekutora, dochází k zápisu dlužníka do registru dlužníků. Tato databáze je veřejná, tzn. prověřit v ní dluhy, ale třeba i zdali někdo není v insolvenci, může kdykoliv každý

no  Ztráta nároku na dávky
Neuhrazené zálohy na sociální pojištění můžou vést i ke ztrátě nároku na některé dávky, které jsou úhradou pojistného podmíněny, jako je například důchod, nemocenská nebo mateřská.

Nejčastější příčiny vzniku dluhu na sociálním pojištění aneb na co si dát pozor

Status dlužníka a záznam v registru dlužníků nemusí hned znamenat, že je daná osoba nespolehlivá. Za řadou závazků po splatnosti, včetně dluhu na sociálním pojištění, stojí i pouhá nepozornost nebo neznalost.

Podívejme se na nejčastější chyby, které vedou ke vzniku dluhu na sociálním pojištění.

1. Nezaplacení měsíčních záloh nebo platba v nižší částce
Obvyklý problém, k němuž často dochází na začátku roku, kdy se zpravidla mění výše záloh (ať už na základě Přehledu o výdajích a příjmů nebo změnou průměrné mzdy v ČR).
Doporučení: Jste-li OSVČ a máte platbu sociálního pojištění nastavenou jako trvalý příkaz, nezapomeňte upravit částku na příslušnou aktuální výši záloh.

2. Úhrada po splatnosti
I včasná, ale pozdě zaslaná platab může vést ke vzniku dluhu na sociálním pojištění. Za den platby se totiž ovažuje až den, kdy je připsána na účet OSSZ.
Termíny splatnosti se přitom pro OSVČ a zaměstnavatele liší:

 • pro OSVČ: od prvního do posledního dne měsíce, za který se záloha platí (jinými slovy např. za únor musíte zaslat zálohu rovněž v únoru).
 • pro zaměstnavatele: pojistné musí být odvedeno mezi 1. a 20. dnem následujícího kalendářního měsíce

3. Vznik nedoplatku na základě podání přehledu o výdajích a příjmech
Pokud jako OSVČ podáváte přehled o výdajích a příjmech a na jeho základě je zjištěn nedoplatek, tj. že jste na zálohách za daný rok zaplatili méně, než bylo třeba, je nezbytné vzniklý rozdíl doplatit, a to do 8 dnů od podání přehledu. Pokud se tak nestane, za každý den prodlení je účtováno penále.

4. Překročení limitu u OSVČ s vedlejší činností
Do určité výše příjmu nemusí OSVČ provozující činnost jako vedlejší platit sociální pojištění. Pokud je však tento limit překročen, stává se platba záloh na sociální pojištění povinná i pro ni a rovněž je potřeba doplatit pojistné za předchozí rok.

5. Chybně zadané údaje při platbě sociálního pojištění
Pozor také na uvedení správných údajů při zadávání platby. Už jen překlep např. ve variabilním symbolu, který slouží k jednoznačné identifikaci platby, může vyústit v dluh.

Jak zjistit dluh na sociálním pojištění (i jiné dluhy)

Na začátek je třeba říci, že žádný veřejný seznam dlužníků sociálního pojištění neexistuje. Má-li někdo nedoplatek u ČSSZ, možnosti, jak jej zjistit, jsou dvě, a to v závislosti na tom, (1) jakým způsobem ČSSZ příslušný dluh vymáhá, zda prostřednictvím soudního exekutora, nebo správní exekucí, a také (2) chcete-li ověřit dluhy své, nebo někoho jiného

Pokud ČSSZ pověří vymožením dluhu služeb soudního exekutora, lze dluh na sociálním pojištění zjistit velice snadno - stačí si opatřit výpis z registru dlužníků. Výhodou v tomto případě je, že výpis je možné získat nejen na svou osobu, ale i kohokoliv jiného, aniž by k tomu bylo potřeba jakékoliv povolení, ověření totožnosti apod. 

Oproti tomu přímo u ČSSZ si lze ověřit pouze případné vlastní nedoplatky. Každý, kdo musí platit sociální pojištění, má možnost nahlédnout do informací, které o něm tato instituce v souvislosti s úhradou pojistného eviduje, tedy včetně případného nedoplatku. Jak konkréttně dluh na sociálním pojištění zjistit, jste-li zaměstnavatel, zaměstnanec nebo OSVČ, je popsáno dále. 

enlightened DOPORUČENÍ: Kontrolujte si pravidelně, že nikomu nedlužíte. Výpisem z registru dlužníků ověříte svou bezdlužnost kdykoliv online

Sociální pojištění je jen jednou z mnoha oblastí, v níž často dochází ke vzniku dluhů. Nezaplacená faktura od dodavatele služeb, nespárovaná platba, nebo třeba jen opomenutá pokuta za jízdu načerno v MHD - dlužníkem se člověk může stát velmi snadno a často i nevědomky. Už jen z toho důvodu je žádoucí si pravidelně kontrolovat absenci nedoplatků i u dalších institucí či subjektů.

Pomoci k tomu může registr dlužníků, do něhož soudní exekutoři zapisují všechny jimi vymáhané dluhy. Výpis z této evidence je možné získat pro libovolnou osobu nebo firmu a kromě přehledu případných závazků umožňuje zjistit, není-li někdo v insolvenci nebo nespolehlivým plátcem DPH. 

Díky včasnému odhalení dluhů se můžete vyhnout nepříjemným situacím např. v podobě zamítnutí žádosti o půjčku, blokace bankovního účtu či poškození reputace u potenciálních obchodních partnerů. Stejně tak se lze kontrolou v registru vyvarovat spolupráce s nespolehlivými partnery a chránit tak sebe, svůj byznys i majetek.

Jak zjistit dluh na sociálním pojištění, když…
 

JSEM ZAMĚSTNAVATEL

O případném nedoplatku na pojistém informuje OSSZ formou platebního výměru nebo výkazu nedoplatků, jimiž zaměstnavatele vyzve k úhradě dluhu vč. penále. U úřadů je však vždy potřeba počítat s určitou prodlevou předávání informací a dluh mezitím může dále narůstat. Vzhledem k tomu umožňuje ČSSZ zaměstnavatelům - ať už fyzickým nebo právnickým osobám - ověřit si stav svých případných dluhů na sociálním pojištění online přes ePortál.

JSEM ZAMĚSTNANEC

Zaměstnanci nemají co do úhrady sociálního pojištění žádnou povinnost, za jeho platbu zodpovídá zaměstnavatel. Vzhledem k tomu případný dluh na sociálním pojištění nejde k tíži zaměstnance, tj. na jeho nárok na důchod či jiné dávky by tato skutečnost neměla mít vliv. Vzhledem k tomu ČSSZ žádné informace o dluzích zaměstnavatelů neposkytuje. Co si však může (a měl by) každý zaměstnanec pohlídat a na ePortálu ČSSZ ověřit, zdali jej zaměstnavatel přihlásil k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění a odevzdává evidenční list důchodového pojištění.

enlightened Tip: Prověřte si svého (budoucího) zaměstnavatele
Víte, že si můžete snadno online a anonymně prověřit, zdali Váš (ať už stávající nebo potenciální) zaměstnavatel není v exekuci? Stačí k tomu znát jeho IČO a vyplnit formulář. Podle výsledku kontroly tak lze například odhadnout, zda nehrozí, že byste za práci nedostali zaplaceno.

JSEM OSVČ

K přehledu předepsaných záloh, jejich úhradě i existenci případných nedoplatků na sociálním pojištění má každý OSVČ přístup skrze ePortál ČSSZ. Vyúčtování zaplacených záloh, tzv. inventuru pohledávek, už ČSSZ (jak tomu bylo dříve) nezasílá.

Za každý den prodlení s úhradou se k dlužné částce přičítá penále, díky němuž se původní dluh může i několikanásobně navýšit. Výše penále se odvíjí od repo sazby České národní banky pro první den kalendářního pololetí, kdy došlo k prodlení, navýšené o 8 %. V případě splácení dluhu ve splátkách se používá snížená sazba  0,025 % z dlužné částky za každý den.

Je-li záloha na sociální pojištění zaplacena po splatnosti, ale do konce následujícího kalendářního měsíce, penále se nepřičítá.

Příklad: Jestliže pojistné za duben nezaplatíte do 30.4., ale učiníte tak do 31.5., žádné penále vám účtováno nebude. Nicméně pokud nezaplatíte ani během května, penále za dlužné pojistné se počítá už od 1.5.!

Sociální pojištění u OSVČ: Kolik, kdy a jak se platí v roce 2024

OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) je fyzická osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na vlastní účet a riziko. To mimo jiné znamená, že je sama zodpovědná i za odvod sociálního pojištění.

Zatímco OSVČ vykonávající činnost jako hlavní musí sociální pojištění platit vždy, u vedlejší činnosti se do určitého limitu (pro rok 2024 konkrétně 105 520 Kč) zálohy platit nemusí. 

Rovněž je vhodné zmínit, že pro OSVČ je povinné pouze důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. Současně je však potřeba brát v potaz, že bez nemocenského pojištění nemá OSVČ nárok např. na mateřskou nebo nemocenskou. 

Kolik platí OSVČ na sociální pojištění

Výše odvodů na sociální pojištění u OSVČ se odvíjí od vyměřovacího základu, kterým je (s platností od roku 2024) 55 % z daňového základu, resp. 1/12 této částky pro měsíční vyměřovací základ. Sociální pojištění pak činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha, která se odvíjí od průměrné mzdy v ČR.

Pro rok 2024 činí minimální vyměřovací základ 13 191 Kč, minimální záloha na sociálním pojištění u OSVČ vykonávající hlavní činnost tedy činí 3 852 Kč. U OSVČ s vedlejší činností je minimální vyměřovací základ 4 837 Kč, minimální měsíční záloha pak je to 1 413 Kč.

POZOR! Každý rok je vždy nutné podat Přehled o příjmech a výdajích, podle kterého se vypočítá výše pojistného za předchozí rok. Pokud z něj vzejde, že jste na zálohách zaplatili méně, je nutné vzniklý nedoplatek uhradit, a to do 8 dnů od podání Přehledu. Jinak dochází ke vzniku dluhu na sociálním pojištění, který dále narůstá o penále. Není-li navíc takový dluh řešen, může být vymáhán exekučně a hrozí zápis do registru dlužníků.
Sociální pojištění u OSVČ v paušálním režimu

OSVČ platí sociální pojištění v rámci paušálních záloh, které jsou zasílány na finanční úřad. Ten následně určenou část paušálu přepošle OSSZ. Pro rok 2024 činí paušální daň v 1. pásmu 7 498 Kč. Podávat přehled o příjmech a výdajích není nutné. 

Jak a kdy se platí sociální pojištění u OSVČ

Sociální pojíštění se platí formou měsíčních záloh zasílaných na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Splatnost je vždy od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Platbu je přitom vždy nutné označit přiděleným variabilním symbolem.

Kdo nemusí platit sociální pojištění

Zákon (č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) ukládá povinnost platit sociální pojištění všem výdělečně činným osobám. 

Vzhledem k tomu mezi ty, kteří sociální pojištění platit nemusí, patří: 

 • nepracující studenti
 • nezaměstnaní bez ohledu na to, jsou-li registrovaní na úřadu práce
 • starobní důchodci, pokud nepracují
 • osoby pracující na DPP nebo DPČ do stanoveného limitu: pro DPP 10 tis. měsíčně, u DPČ 3 tis. měsíčně
 • OSVČ provozující činnost jako vedlejší, pokud jejich příjmy z této činnosti nepřekročí stanovený limit (např. ženy na mateřské, podnikající studenti do 26 let či podnikající důchodci).
 • osoby s příjmy z nájmu nebo s kapitálovým příjmem.

DŮLEŽITÉ!: Pro úhradu zdravotního pojištění platí jiná pravidla. Pokud někdo nemá povinnost platit sociální pojištění, neznamená to, že je oproštěn od platby i zdravotního pojištění!

Autor: bl