17.9.2023

Dluhy v manželství

Kdy odpovídáte za dluhy manžela nebo manželky?


Se vznikem manželství jsou spojeny nejen radosti, ale také určité povinnosti a závazky. Okamžikem sňatku totiž dochází ke vzniku společného jmění manželů, což znamená, že manželé sdílí nejen majetek, ale i dluhy. A bohužel situace, kdy má jeden z manželů dluhy bez vědomí druhého, nejsou výjimkou.

Pokud jste se do takové situace dostali, máte podezření na nedořešené závazky partnera z minulosti, nebo se druhá polovička nechová co do přístupu k financím příliš zodpovědně a zadlužuje se, v tomto článku se dozvíte, kdy a za jaké dluhy v manželství nebo i dluhy před manželstvím nesete odpovědnost a hlavně jak vlastně zjistit dluhy manžela nebo partnera.

Odhalit dluhy partnera nebo dluhy jednoho z manželů bez vědomí druhého pomůže registr dlužníků

Věděli jste, že pouze 10 % párů dokáže mezi sebou otevřeně mluvit o financích, a to nejen ve smyslu kolik kdo vydělává, ale především o případných finančních závazcích z dřívějška? K jejich odhalení pak často dochází až s návštěvou exekutora. Pokud patříte mezi ty, jejichž partneři nejsou v tomto směru příliš sdílní, nebo chcete mít přehled o případných dluzích ještě před uzavřením manželstvím, nejsnazším a nejrychlejším způsobem je kontrola v registru dlužníků. Z výpisu zjistíte, jestli jsou u vašeho manžela nebo partnera evidovány nějaké dluhy vymáhané exekucí nebo zda není v insolvenci. A co hlavně - tento způsob prověření je zcela anonymní, tudíž se o něm druhá polovička nikdy nedozví. 

Proč je tak důležité znát finanční historii manžela, ať už jde o dluhy před manželstvím nebo dluhy v manželství?
Důvodem je existence společného jmění manželů (známé též pod zkratkou SJM), které vzniká okamžikem sňatku. Podle zákona do něj v základním, zákonném režimu patří s určitými výjimkami vše, co manželé - ať už jeden nebo oba společně - během trvání manželství získají. Což se vztahuje nejen na majetek, ale i závazky, za které poté odpovídají společně. A to i v situaci, kdy jde o dluh jednoho z manželů bez vědomí druhého.


Odpovědnost za dluhy v manželství: které nepatří do společného jmění

Ačkoli dluhy převzaté za trvání manželství dle obecné definice patří do společného jmění manželů (SJM) a manželé za ně zodpovídají společně, zákon vymezuje i určité typy dluhů, které do SJM nepatří. Podstatné je zde také slovo “převzaté”, tedy takové dluhy v manželství, které vznikly na základě právního jednání (např. kupní smlouvou), nikoli přímo ze zákona.

Které dluhy tedy nepatří do SJM?

  • dluhy související s majetkem, který patří pouze jednomu z manželů, a to v rozsahu přesahujícím zisk z tohoto majetku
  • dluhy, které jednomu z manželů vznikly ze zákona (např. povinnost platit výživné) či na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu (pokuty, dluhy na daních aj.)
  • a dluhy převzaté jedním z manželů bez vědomí druhého, resp. bez jeho souhlasu, aniž by šlo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Problém rovněž nastává v souvislosti s tím, že většina úvěrů a půjček nejsou účelově vázané závazky, tj. netýkají se nějakého konkrétního majetku. Pokud jeden z manželů vlastní byt, který pronajímá, a na rekonstrukci si vezmě úvěr, pak rozdíl mezi ziskem z pronájmu (který patří do SJM) a výší úvěru je jednoznačně výlučným dluhem tohoto manžela. Nicméně jestliže si manžel vezme úvěr a ve smlouvě žádný konkrétní účel sjednán není, nevztahuje se na tento dluh výjimka uvedená jako první výše a exekuce může postihnout i majetek ve společném jmění. A to i přesto, že může jít od dluh jednoho z manželů bez vědomí druhého. 

Stejně tak co se týče poslední uvedené výjimky, je třeba upozornit, že ačkoli nejde o dluhy v rámci SJM, neznamená to, že při případné exekuci nemůže být postižen majetek patřící do SJM! Konkrétní situace, kdy může exekuce postihnout SJM, jsou uvedeny dále.

Odpovědnost za dluhy před manželstvím

Jelikož společné jmění manželů (SJM) vzniká až okamžikem sňatku, dluhy před manželstvím do SJM nepatří a zůstávají výlučným dluhem každého z manželů. Přesto se však může exekuce dotknout i SJM. Zatímto totiž dříve bylo možné uspokojit dluhy před manželstvím pouze z majetku, který patří výhradně dlužícímu manželovi, může se nyní exekutor domáhat uspokojení pohledávky ze SJM. S jediným omezením - majetek v SJM může být postižen pouze do poloviny, resp. takové části, na kterou by manžel měl nárok při rozvodu nebo jiném způsobu zrušení SJM (více viz dále).

I přes tuto limitaci je zřejmé, že dluhy před manželství znamenají nepříjemné následky i pro nedlužícího manžela a je tedy žádoucí mít přehled nejen o současných závazcích, ale i finanční minulosti manžela. Využít k tomu lze například výpis z registru dlužníků, jímž lze snadno ověřit, jestli se druhá polovička nepotýká s nějakými dluhy v podobě exekucí nebo není v insolvenci. 

Jak je to s dluhy partnera?
I když spolu partneři již žijí, žádné společné jmění mezi nimi nevzniká a tudíž z právního hlediska nesdílí ani majetek, ani dluhy. To však neznamená, že dluhy partnera nemohou ohrozit i váš majetek a přinést řadu komplikací. Při exekuci totiž exekutor obvykle neřeší, co komu patří, a nezdráhá se zabavit i majetek, který není dlužníka. Pro druhého z páru je pak s tím spojena nutnost dokazovat, že jde o jeho vlastnictví, což bývá mnohdy složité (málokdo si ponechává účtenky ke všemu, co si koupí). I zde tedy platí, že je snazší takovým situacím předcházet. V ideálním případě spolu na toto téma otevřeně mluvit, či si partnera jednoduše prověřit, jestli si s sebou do vztahu nenese nějaké dluhy z minulosti, které by mohly mít následky i pro vás.

Dluhy v manželství a exekuce: Kdy a jaký majetek může exekutor zabavit?

Jestli se jeden z manželů zadluží a své závazky není schopen splácet, pro uspokojení pohledávky by exekutor měl sáhnout nejprve na jeho výlučný majetek jakožto původce dluhu. Může se ale stát, že tento majetek nebude dostačující, a tehdy má věřitel, resp. exekutor právo uspokojit se i z majetku patřícím do společného jmění manželů (SJM). Týká se to přitom nejen dluhů, které manžel převzal za trvání manželství, ale i z dřívějška. V některých případech může být v důsledku dluhů v manželství zabaven i výlučný majetek každého z dvojice. 

O jaký majetek a v za jakých podmínek můžete kvůli dluhům v manželství přijít?
.
A) DLUH JE SPOLEČNÝ
Jestliže dluh vznikl oběma manželům společně (např. u hypotéky), zavázáni jsou oba a exekutorem může být zabaven nejen majetek ve SJM, ale i výhradní majetek každého z nich.

B) DLUH PŘEVZAL JEN JEDEN Z MANŽELŮ a současně:

→ druhý manžel s dluhem nesouhlasí

Nedlužící manžel musí co nejdříve sdělit písemně věřiteli (např. bance), že s dluhem nesouhlasí. Pokud tak neučiní, exekucí může být postižen i jeho podíl na SJM. V případě dluhů jednoho z manželů bez vědomí druhého platí to samé, s tím rozdílem, že nedlužící manžel musí svůj nesouhlas vyjádřit hned poté, co se o dluhu dozví. V obou těchto případech však platí, že výlučný majetek exekucí ohrožen není.

→ druhý manžel nevyjádřil svůj nesouhlas s dluhem, ačkoliv o něm věděl

Mlčení je v tomto případě bráno v podstatě jako souhlas a exekutor může v důsledku postihnout veškerý majetek ve společném jmění. I v tomto případě se ochrana vztahuje pouze na výlučný majetek nedlužícího manžela. 

Situace A: Manžel/ka má dluh z doby ještě před vznikem manželství.

Je součástí SJM? NE
Může být v rámci exekuce postižen SJM? ANO, do jedné poloviny
Může být zabaven výlučný majetek nedlužícího manžela? NE.

Situace B: Dluh vznikl obě manželům společně nebo se souhlasem obou.

Je součástí SJM? ANO, dluh je společný
Může být v rámci exekuce postižen SJM? ANO
Může být zabaven výlučný majetek nedlužícího manžela? ANO

Situace C: Manžel/ka převzal/a dluh bez souhlasu druhého, ale v rámci obstarání běžných potřeb rodiny.

Je součástí SJM? ANO, dluh je společný
Může být v rámci exekuce postižen SJM? ANO
Může být zabaven výlučný majetek nedlužícího manžela? ANO

Situace D: Manžel/ka převzal/a dluh bez souhlasu druhého.

Je součástí SJM? NE
Může být v rámci exekuce postižen SJM? ANO, pokud manžel/ka projevil/a nesouhlas, pak pouze do jedné poloviny
Může být zabaven výlučný majetek nedlužícího manžela? NE

Ne všechny banky vyžadují při žádosti o půjčku souhlas manžela

Při žádosti o půjčku je zákonem dána povinnost prověřovat úvěryschopnost žadatele, tj. bude-li schopný dluh splácet. V rámci této kontroly využívá například výpis z registru dlužníků, díky němuž může snadno zjistit, jestli žadatel nemá nějaké exekuce, není v insolvenci nebo veden jako nespolehlivý plátce. 

Nicméně mimo tuto povinnost si každá banka nebo úvěrová instituce může nastavit vlastní pravidla a podmínky, za kterých žádost schválí, a především i jaké údaje k tomu od žadatele potřebuje. Zatímco např. u hypotéky si obvykle zjišťuje rodinný stav a požaduje písemný souhlas druhého z manželů (opět - nejde o povinnost), u jiných půjček a úvěrů tak činí až od určité výše, nebo dokonce vůbec. Spoléhat tedy na to, že kdyby si manžel bral nějakou půjčku, musíte o tom vědět, a riziko vzniku dluhu jednoho z manželů bez vědomí druhého se vás netýká, není úplně vhodné.

Máte-li nějaké pochybnosti nebo domněnky o finančních problémech druhého, potvrdit nebo vyvrátit je může registr dlužníků. Nicméně vždy platí, že by mezi partnery nebo manželi měla být taková důvěra, aby byli schopni mezi sebou na téma financí, včetně dluhů před manželstvím, mluvit a vyvarovat se pozdějších nemilých překvapení - třeba v podobě návštěvy exekutora.

Autor: vd