15.2.2023

Evidence dlužníků online

Zadlužení společnosti se stále prohlubuje a většina dluhů končí exekucemi. Dlužníci se pak dostávají do evidence dlužníků, konkrétně registru dlužníků. Tato databáze je veřejnou, vyhledávat v ní může každý a vzhledem k tomu, že exekutoři mají ze zákona povinnost evidovat jimi vedené exekuce, je možné registr dlužníků považovat za nejdostupnější zdroj ověřených informací o dlužnících. Jak a kde si tedy někoho prověřit?

Jak na kontrolu v evidenci dlužníků online a bez registrace

Informace o dlužnících jsou z evidence dlužníků poskytovány ve formě výpisu. Ať už chcete získat přehled o vlastních závazcích nebo prověřit libovolnou osobu nebo firmu, stačí vyplnit jednoduchý formulář na webu RegistrDluzniku.cz. Výpis s potřebnými informacemi je v podstatě ihned k dispozici. Z něj je poté možné zjistit, kolik exekucí aktuálně dlužník má, kdy byly zahájeny, z detailu každého záznamu pak i výši dlužné částky, kontakt na exekutora , případně další podrobnosti o dané exekuci.

Služba RegistrDluzniku.cz navíc shromažďuje data o dlužnících z více databází, kromě počtu exekucí je tak součástí výpisu i informace o případné insolvenci nebo zda je dlužník spolehlivým plátcem. Jinými slovy - díky jednomu výpisu z této evidence dlužníků je možné získat komplexní přehled dluhů libovolného subjektu a tím i určitou představu o jeho spolehlivosti a schopnosti dostát svým závazkům.

Jednoduše, online, bez čekání. Jaké další výhody má výpis z evidence dlužníků na RegistrDluzniku.cz?
 • informace ze všech dostupných dlužnických databází na jednom místě
 • online prověření dluhů libovolné osoby nebo firmy
 • pro kontrolu jsou potřeba pouze základní, běžně dostupné údaje o kontrolovaném subjektu
 • bez registrace a zcela anonymně
 • výsledek kontroly je ihned k dispozici
 • záruka ověřených informací z oficiálních zdrojů

Kdy provést kontrolu v evidenci dlužníků

Výpis z evidence dlužníků poskytne přehledný soupis případných dluhů a může tak výrazně napomoci k jejich řešení. Výsledek prověření jiných osob nebo subjektů je zase jedním z faktorů, které je vhodné brát v potaz při navazování obchodních, resp. jakýchkoli smluvních i osobních vztahů. Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy zejména má opatření výpisu značný význam.

? Mám sám nějaké dluhy → kontrola vlastní osoby
 • přehled o dluzích vymáhaných v podobě exekuce, včetně dlužných částek a kontaktu na exekutory
 • zjištění aktuálního stavu insolvenčního řízení
 • součást podkladů pro insolvenčního správce, pokud se dlužník rozhodne jít do insolvence nebo zažádat o oddlužení (možnost urychlení procesu)
 • kontrola výmazu z evidence dlužníků po splacení dluhů a ukončení exekuce nebo insolvence 

? Nemám dluhy nebo si jich nejsem vědom(a)
 • potvrzení bezdlužnosti - vhodné např. před žádostí o půjčku
 • možnost odhalení nevědomých exekucí (velmi časté případy, kdy příčinou může být např. i jen nespárovaná platba, zapomenutá pokuta v MHD apod.)
 • byla mi zamítnuta žádost o půjčku / hypotéku / jiný typ úvěru a nevím proč - možným důvodem je právě existence nějakého nevědomého závazku v prodlení

? Jsem věřitel
 • snadné zjištění “míry zadlužení” dlužníka - při vyšším počtu exekucí je možné, že dlužník podá návrh na insolvenci a oddlužení - výpis přispívá ke včasné indikaci této situace 
 • kontrola zahájení insolvenčního řízení → podnět k přihlášení vlastní pohledávky, v opačném případě nemusí být vůbec uspokojena

? Kontrola jiných osob nebo firem
 • výběr nového nájemníka - získání určité jistoty řádné platby nájemného a vyvarování se možné návštěvy exekutora
 • koupě automobilu, nemovitosti… - prevence před koupí předmětu, který je součástí exekučního řízení a může tak být později bez náhrady zabaven
 • navazování nové obchodní spolupráce - ochrana vlastního podnikání
 • nábor nových zaměstnanců - případné exekuce formou srážek ze mzdy znamená pro zaměstnavatele administrativní zátěž
 • transparentnost v rámci osobních vztahů (v rodině, mezi partnery…)
   

?❔ Podle výpisu z evidence dlužníků není u kontrolovaného subjektu evidován žádný záznam. Přitom vím, že nějaké exekuce má. Jak je to možné?

Důvodů, proč exekuce není v evidenci dohledatelná, je několik:

 • Exekutor zapisuje exekuce do evidence až po uplynutí lhůty, která je dána dlužníkovi k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Doporučujeme tedy zopakovat kontrolu po určité době.
 • V databázi jsou evidovány pouze exekuce vedené soudními exekutory. Pokud si tedy např. obce, zdravotní pojišťovny nebo finanční orgány vymáhají dluhy samy, nejsou tyto z databáze zjistitelné. 
 • Údaje o kontrolovaném subjektu nebyly zadány správně. Příčinou může být například i jen překlep - doporučujeme vstupní údaje zkontrolovat a provést kontrolu znovu.

Záznam v evidenci dlužníků není trvalý. Výmaz je však vhodné zkontrolovat

Pokud se někdo dostane do evidence dlužníků, neznamená to, že bude jako dlužník zapsán navždy. Exekuce jsou v registru dohledatelné pouze po dobu probíhajícího exekučního řízení, maximálně do 15 dnů po jeho ukončení by měl exekutor provést výmaz. V případě insolvence záznam v insolvenčním rejstříku zůstává po dobu 5 let od ukončení řízení, výmaz má na starosti insolvenční soud. 

Jak si ověřit, že k výmazu skutečně došlo?
Kontrolu lze provést opět formou výpisu z registru dlužníků. Pokud výpis příslušný záznam zobrazí, exekutor pravděpodobně nesplnil svou povinnost a exekuci nesmazal. Takové případy nejsou bohužel výjimkou a nesmazaný záznam může vést k řadě komplikací, od špatných referencí (“pověsti dlužníka”) po např. zamítnutí žádosti o půjčku.

Co když jsem řádně uhradil(a) dluh, přesto jsem dále v evidenci dlužníků?
Pokud byl dluh vč. příslušenství řádně uhrazen a uplynula lhůta pro výmaz, je nezbytné neprodleně kontaktovat exekutora nebo insolvenční soud a požádat o nápravu.

Centrální evidence dlužníků a výpisy zdarma? Pozor na podvodné nabídky

Evidence dlužníků je veřejnou databází, což znamená, že nahlédnout do ní může každý. Nicméně poskytování informací z této databáze se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která, mimo jiné, stanovuje i poplatek za výpis a také detail každého jednotlivého záznamu exekuce. Z toho důvodu není možné informace o dlužnících (až na určité výjimky) získat zdarma.

Současně neexistuje žádná centrální evidence dlužníků - jednotlivé dlužnické databáze fungují zcela nezávisle na sobě. Služba Registr Dlužníků je však schopna shromáždit informace z těchto různých evidencí a poskytnout v rámci jednoho výpisu

Pokud by tedy nějaký subjekt nabízel výpis z centrální evidence dlužníků, ať už zdarma nebo za poplatek, je na místě obezřetnost. Podvodná jednání s cílem vylákat osobní údaje nejsou v této oblasti výjimkou.

Autor: vd