17.9.2023

Předžalobní výzva vč. VZORU

Předžalobní výzva nebo také předžalobní upomínka je v podstatě poslední výzvou k dobrovolnému splnění nějaké povinnosti (např. zaplacení dlužné částky) před podáním žaloby. V procesu vymáhání dluhu jde o podstatný krok, neboť jednak dává možnost na vyřešení sporu mimosoudní cestou, jednak má zásadní význam pro nárok na náhradu nákladů spojených se soudním řízením, pokud k němu přeci jen dojde.

Kdy zaslat předžalobní výzvu

Pokud se někdo zpozdí s úhradou pohledávky a ani na opakované upozornění a běžné výzvy k zaplacení nereaguje, může věřitel přistoupit k vymáhání dluhu soudně. Soudní procesy však bývají zdlouhavé, nákladné a výsledek často nejistý. Proto je vhodné vhodné dát ještě dlužníkovi “poslední šanci”, zaslat předžalobní výzvu a pokusit se vyřešit situaci mimosoudně. Někdy pak dlužník jen na základě tohoto “oficiálního připomenutí” a pod hrozbou možných důsledků svůj dluh splatí a věc je vyřešena.

Samotné předžalobní výzvě by měl předcházet ještě jeden krok - kontrola v registru dlužníků. Právě ta totiž dokáže snadno a rychle odhalit, jestli má soudní vymáhání a de facto i zaslání předžalobní upomínky smysl. Pokud by se totiž druhá strana potýkala s více dluhy, šance na úspěšné vymožení dluhu tím výrazně klesá. Pomineme-li případy, kdy ani dlužník sám nemá zájem na řešení této situace, při větším zadlužení nemusí být jeho majetek pro pokrytí všech pohledávek dostačující a některé tak nebudou uspokojeny vůbec. Případné soudní řízení by se mohlo táhnout roky a nakonec skončit jako bezvýsledné. Výpis z registru dlužníků tak může v tomto směru sloužit jako určitý indikátor a základ pro rozhodování o dalším postupu.

Náležitosti předžalobní výzvy: Co vše by měla obsahovat?

Konkrétní podoba a náležitosti předžalobní výzvy nejsou zákonem přesně stanoveny, součástí by však měly být minimálně body uvedené níže. Pro sepsání lze využít také vzor předžalobní výzvy (viz dále).

    Označení dlužníka a věřitele
Identifikace musí být jednoznačná, tudíž kromě jména a příjmení uvést i adresu, příp. datum narození. U podnikatelů by kromě jména a příjmení (názvu) měla být uvedena adresa sídla a IČO, u právnických osob název firmy, adresa sídla a IČO. 

    Výše dluhu a důvod jeho vzniku
Specifikace požadovaného plnění, tedy co se po dlužníkovi žádá a proč. Kromě samotné dlužné částky by měly být uvedeny i případné úroky nebo penále. Jako důvod lze využít např. uzavřenou smlouvu, nezaplacenou fakturu apod. Pokud byl dlužník již před zasláním předžalobní výzvy vyzýván k zaplacení dluhu i jinými způsoby (osobně, telefonicky, písemně…), je vhodné zde i toto uvést.

    Výzva k zaplacení dluhu s uvedením lhůty pro úhradu
Nezbytnou náležitostí předžalobní výzvy je přímá výzva dlužníka k úhradě dlužné částky, včetně určité přiměřené lhůty, do kdy tak má provést. S podáním žaloby by měl věřitel počkat do jejího uplynutí. Minimální lhůta je přitom 7 dní, neboť dle zákona musí být předžalobní upomínka zaslána vždy min. 7 dní před podáním návrhu na zahájení soudního řízení.

    Upozornění na možnost podání žaloby v případě neuhrazení dluhu
Kromě výzvy k úhradě je důležité uvést také důsledky v případě nezaplacení, tj. že na dlužníka bude podána žaloba a pohledávka bude vymáhána soudní cestou. Vhodné je také upozornit, že dluh se tak může navýšit o náklady spojené se soudním řízením.

V závěru by předžalobní upomínka měla být opatřena datem a podpisem věřitele, případně jeho právního zástupce. V takovém případě je nezbytné přiložit i plnou moc. Kromě ní nemusí předžalobní výzva obsahovat žádné další přílohy, nicméně je dobré přiložit např. kopii smlouvy, faktury nebo jiného dokumentu, který dokládá existenci dluhu.

Vzor předžalobní výzvy k zaplacení dluhu

Využijte pro přípravu předžalobní výzvy vzor, který je ZDARMA ke stažení níže. Splňuje všechny náležitosti, které by upomínka měla mít. Zároveň je vhodné upozornit, že vzor má pouze obecnou povahu a je třeba jej přizpůsobit Vaší konkrétní situaci. 

Ke stažení: Vzor předžalobní výzvy k zaplacení dluhu

Odeslání předžalobní výzvy

Předžalobní výzva musí být odeslána vždy nejméně 7 dní před podáním návrhu na zahájení řízení (§ 142a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). Co je podstatné - jde o lhůtu pouze pro “odeslání”, nikoli “doručení”. Dlužník tak ve výsledku může mít jen velmi krátký čas na provedení úhrady.

Jakým způsobem by měla být předžalobní výzva dlužníkovi zaslána, už zákon ale přesně neurčuje. Je tedy možné využít datovou schránku, doporučený dopis, alternativně i e-mail nebo osobní předání. Jen pozor - pro případné soudní řízení je nutné mít k dispozici doklad, že byla předžalobní výzva dlužníkovi skutečně odeslána. Při osobním předání by tedy bylo nezbytné nechat si předání vč. uvedení data od dlužníka písemně potvrdit.
Je-li předžalobní výzva posílána poštou, měla by být adresována na doručovací adresu dlužníka, resp. poslední známou adresu. Nemusí tak jít nutně o trvalé bydliště, ale pouze místo, kde se dlužník zdržuje. Jako potvrzení zaslání slouží podací lístek.

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA - SHRNUTÍ, jak postupovat
  1. prověření dlužníka v registru dlužníků
  2. příprava předžalobní výzvy podle vzoru (případně využití služeb advokáta)
  3. odeslání předžalobní upomínky dlužníkovi, a to min. 7 dní před podáním návrhu na zahájení soudního řízení
  4. podání žaloby, pokud dlužník ani na základě výzvy dluh neuhradí

Důsledky předžalobní výzvy

Jestliže věřitel zašle dlužníkovi předžalobní upomínku, která splňuje všechny náležitosti, a soud rozhodne ve prospěch věřitele, věřitel tímto získává nárok na kompenzaci nákladů soudního řízení. Soudní poplatek, odměnu advokáta, případně i jiné náklady vynaložené v souvislosti s řízením má povinnost zaplatit dlužník.

Bez předžalobní upomínky sice soud může rozhodnout, že má dlužník dluh zaplatit, ale kvůli nákladům spojeným s řízením, které mnohdy mohou převýšit vymáhanou částku, se ve výsledku věřiteli ani vyhraný proces nemusí vyplatit.

Důvodem pro zavedení předžalobní výzvy jako podmínky pro možnost kompenzace nákladů soudního řízení byla snaha zamezit zbytečnému vedení soudních sporů v případech, kdy třeba jen někdo neúmyslně zapomene něco zaplatit a stačila by pouhá výzva k úhradě dluhu. 
Účelem je také předcházet žalobám pro nízké částky, kdy by následné náklady soudního řízení byly v poměru k dlužné částce neúměrně vysoké. Soudní poplatky, odměna advokáta, náhrada ušlého zisku, náklady na znalecké posudky, … - to vše může nakonec v součtu převýšit částku, o níž ve sporu jde. 

Předžalobní výzva a náklady na advokáta

Předžalobní výzvu má právo každý věřitel sepsat a podat sám, nebo využít služeb advokáta. Výzva sepsaná advokátem má určité výhody - může na dlužníka zapůsobit jako vážnější hrozba, než když na dluh upozorňuje sám věřitel, díky tomu dluh uhradí a k soudnímu řízení vůbec nedojde. Stejně tak advokát bývá schopen předem odhadnout pravděpodobnost vymožení dluhu, resp. úspěšnost soudního řízení (pro tento účel však může stejně dobře posloužit i výpis z registru dlužníků, díky němuž lze kdykoli a ihned zjistit, s kolika dluhy se dlužník potýká).

Proti těmto výhodám stojí “cena” za předžalobní výzvu připravenou advokátem, neboť náklady na advokáta nejsou zrovna malou položkou a věřitel má nárok na jejich kompenzaci pouze tehdy, bude-li spor úspěšný. A to navíc pouze do určité výše.

Upozornění:
V případě vyhraného sporu a přiznání nároku na úhradu nákladů řízení dlužníkem se náklady advokáta spojené s předžalobní výzvou nepočítají podle skutečné hodinové odměny, kterou si advokát účtuje, nýbrž podle tzv. advokátního tarifu. V praxi to znamená, že se výše kompenzace nákladů za využití služeb advokáta může výrazně lišit od toho, co věřitel advokátovi skutečně zaplatí.

Pokud jde tedy o dluh v nižší částce, lze doporučit sepsat nejprve předžalobní výzvu svépomocí a o konzultaci požádat až v rámci její kontroly, pokud byste si nevěděli rady nebo Vámi sepsaná předžalobní upomínka neměla požadovanou odezvu. 

Co dělat, pokud jste obdrželi předžalobní výzvu nebo je předžalobní výzva neoprávněná

Předžalobní výzva je svým způsobem přínosná nejen pro věřitele, ale i dlužníka, neboť upozorní na existující dluh a dává šanci předejít možným - a výrazně nepříjemnějším - důsledkům (žalobě). 

Jestliže předžalobní upomínku obdržíte, v první řadě si ji pečlivě projděte, zda jsou nároky druhé strany oprávněné. Pokud ano a je ve vašem zájmu se soudnímu řízení vyhnout, s ohledem na délku lhůty pro úhradu je vhodné s reakcí neotálet a dluh co nejdříve zaplatit. Případně se spojit s věřitelem a dohodnout se např. na splátkovém kalendáři, prodloužení splatnosti apod. 

Je-li předžalobní výzva neoprávněná, tj. domníváte se, že věřiteli nic nedlužíte, i v tomto případě je nezbytné na výzvu reagovat, předložit argumenty, které tvrzení věřitele vyvrací. Obdobně v případě, kdy dluh sice uznáváte, ale nesouhlasíte např. s uvedenou výší dluhu apod.

Autor: lb