28.3.2023

Výmaz z registru dlužníků

Záznam v dlužnické databázi může výrazně zkomplikovat život. Obzvláště když k výmazu nedochází ihned po splacení dluhu. Jak dosáhnout vymazání z registru dlužníků? Je vůbec možné podat žádost o výmaz z registru dlužníků a existuje nějaký vzor takové žádosti? Zjistěte vše podstatné k výmazu z registru dlužníků včetně odpovědí na nejčastější otázky.

Vymazání z registru dlužníků krok za krokem

1. Zkontrolujte své záznamy v registru dlužníků

Prvním krokem je ověření, zda a případně kolik záznamů máte (resp. kterýkoli jiný dlužník, ať už osoba nebo firma) v registru dlužníků. Při využití služby Registrdluzniku.cz k tomu není potřeba žádná registrace, stačí zadat do formuláře na hlavní straně webu údaje o prověřované osobě - celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, u firem IČO.
 

2. Výpis potvrdil existenci záznam v registru dlužníků. Co teď?

Vymazání z registru dlužníků je možné pouze tehdy, je-li dlužná částka zaplacena. 

➡️ Pokud dluh ještě splacen nebyl, je vhodné tak učinit co nejdříve. Neznáte-li dlužnou částku, zjistit ji lze z výpisu, konkrétně detailu příslušného záznamu. Pokud není aktuálně ve vašich možnostech dluh uhradi a chcete se s exekutorem pokusit domluvit na dalším postupu, kontakt na exekutora je rovněž součástí detailu záznamu o exekuci.

➡️ V případě, že byl dluh vč. úroků, sankcí a nákladů exekuce řádně splacen, přesto je stále v registru dlužníků evidován, může se tak dít ze dvou důvodů: buď ještě neuplynula zákonná lhůta pro výmaz (více viz dále), nebo exekutor či jiný subjekt zodpovědný za výmaz pochybil a záznam opomenul smazat. V takovém případě jej musí dlužník sám proaktivně kontaktovat a požádat o nápravu.
 

3. Kontrola výmazu z registru dlužníků 

Jak vyplývá z výše uvedeného, může se stát, že záznam v dlužnické databázi zůstane i poté, co už měl být smazán. Z toho důvodu je vhodné vždy zkontrolovat, zda to není i váš případ. 

Jak zkontrolovat, že byl záznam o dluhu z registru dlužníků smazán? Kontrola výmazu probíhá stejně jako vyhledání záznamů v registru dlužníků. Na webu Registrdluzniku.cz do formuláře zadáte uvedené údaje. Z výsledného výpisu lze ihned zjistit, zda už příslušný záznam o exekuci nebo insolvenci není v registru dohledatelný (tj. výpis jej neobsahuje), či výmaz ještě neproběhl a záznam je stále součástí výpisu. Pokud by dlužník neměl už žádné závazky, výpis bude zcela bez záznamu.

Upozornění:
Aby kontrola výmazu z registru dlužníků byla přínosná, je vždy potřeba brát v potaz zákonné lhůty, kdy může (či musí) k výmazu z registru dlužníků dojít. Při jejich nedodržení nemusí výsledek poskytnout relevantní informace! (více viz dále “Jak dlouho trvá výmaz…”)

Jak dlouho trvá výmaz z registru dlužníků

V dlužnické evidenci není dlužník evidován navždy. Po ukončení exekučního nebo insolvenčního řízení dochází během / po uplynutí určité doby k výmazu z registru dlužníků, nebo alespoň znepřístupnění údajů o dlužníkovi. 

Jak dlouho trvá vymazání z registru dlužníků, se pro exekuce a insolvence liší, a s tím i vhodná doba pro kontrolu výmazu.

A. Výmaz z registru dlužníků po exekuci

Dojde-li k ukončení exekuce, do 15 dnů by měl být záznam o ní z registru smazán. Pokud po uplynutí této doby výpis příslušnou exekuci ještě obsahuje, je nezbytné kontaktovat co nejdříve exekutora, který je za výmaz zodpovědný, a požadovat nápravu. Kontakt na exekutora je možné zjistit přímo z výpisu.

B. Výmaz z registru dlužníků po insolvenci

U insolvence je dlužník v rejstříku evidován déle - záznam je dostupný ještě 5 let od ukončení insolvenčního řízení. Kontrola výmazu z registru dlužníků po insolvenci, resp. správně řečeno znepřístupnění údajů, které v tomto případě řeší insolvenční soud, je tedy relevantní až po této době

Jak získat potvrzení o výmazu z registru dlužníků

Pokud výpis jako výsledek kontroly v registru dlužníků neobsahuje žádné záznamy, slouží zároveň jako potvrzení o bezdlužnosti. Služba Registrdluzniku.cz navíc nabízí možnost okamžitého ověření pravosti informací z výpisu. 
 

Zkontrolovat výmaz z registru dlužníků


? Nejčastější otázky

❓Jak se vymazat z registru dlužníků? 

Dlužník se z registru dlužníků nemůže sám odmazat. Výmaz má vždy na starosti buď exekutor (u exekucí), insolvenční soud (u insolvence), případně jiný subjekt, v jehož databázi je jako dlužník evidován, a obvykle k němu může dojít až po uplynutí určité lhůty.


❓ Jak požádat o výmaz z registru dlužníků?

Zda jde jakkoli podat žádost o vymazání  z registru dlužníků, se odvíjí od typu záznamu, který dlužník v databázi má. 

➡️ Žádost o výmaz z registru dlužníků po insolvenci nebo exekuci

O vymazání z registru dlužníků po exekuci nebo insolvenci není možné žádat. Zákon udává lhůty (viz výše v textu), po které musí být záznam v dlužnické databázi evidován. Až po jejich uplynutí může být odebrán, příp. informace o dlužníkovi znepřístupněny.

Výjimkou je situace, kdy už příslušná lhůta uplynula - a záznam o exekuci nebo insolvenci je stále v registru dohledatelný (tj. je součástí výpisu). V takovém případě je žádoucí se ihned obrátit na kompetentní subjekt (exekutora, insolvenční soud,...) a výmaz urgovat. 

➡️ Žádost o vymazání z registru dlužníků v případě záznamů o jiných dluzích

Pokud jste jako dlužník evidován např. kvůli nezaplacení faktury u operátora, za plyn či jiné podobné služby, bylo dříve možné pro smazání z příslušných databází využít odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nicméně od novelizace zákona o ochraně spotřebitelů 378/2015 Sb. je možné sdílet a evidovat informace o dlužnících i bez jejich souhlasu. Odvolání souhlasu je tedy bezpředmětné a nevede k dřívějšímu výmazu z registru dlužníků, než stanoví lhůty.

POZOR!

Na internetu se lze stále setkat s články, které obsahují návod na výmaz z registru dlužníků pomocí odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, včetně vzoru žádosti o vymazání z registru dlužníků. Obvykle tyto články radí po úhradě dluhu, kvůli kterému byl dlužník v registru, vypovědět s danou společností (např. operátorem) všechny smlouvy a současně s tím jí zaslat odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Což v důsledku znamenalo i odstranění ze všech databází třetích stran (tedy i těch dlužnických), kterým byla data o dlužníkovi a jeho závazcích poskytnuta. Pokud se tak nestalo, bylo možné se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V současné době však tento postup nemá na výmaz žádný vliv! Výjimkou může být pouze záznam v tzv. pozitivním registru, který - narozdíl od dlužnických registrů - shromažďuje informace o subjektech s řádnou platební morálkou. Zde o výmaz požádat lze, nicméně vzhledem k tomu, že záznam v něm může napomoci např. získat půjčku, nebývá této možnosti využíváno.

❓Kde najít vzor žádosti o vymazání z registru dlužníků? 

Požádat o výmaz z registru dlužníků není - až na určité výjimky - aktuálně možné. Z toho důvodu neexistuje pro žádost o vymazání z registru dlužníků vzor ani formulář, jímž by oficiálně bylo možné o smazání žádat. 

Pokud kontrolou zjistíte, že máte záznam v registru dlužníků, a domníváte se, že je neoprávněný (tj. dluh byl řádně splacen, uběhla lhůta pro výmaz a záznam tak už měl být smazán), je vhodné postupovat dle kroků uvedených v článku.

Autor: vd