5.7.2023

Záznam v registru dlužníků

Jak někoho zapsat do registru dlužníků?

K tomu, aby se člověk dostal do registru dlužníků, stačí mnohdy málo. Nezaplacení faktury za elektřinu, opomenutá pokuta nebo opožděná splátka úvěru - a záznam v dlužnické databázi je reálnou hrozbou. Co když je ale člověk v pozici věřitele, tedy toho, komu někdo dluží. Je pak nějaká možnost dlužníka zapsat do registru dlužníků, ať už pro varování ostatních nebo v rámci snahy domoci se svých peněz? 

V článku se dozvíte:

  • jak vzniká záznam v registru dlužníků,
  • jestli je možné někoho zapsat do registru dlužníků,
  • a proč je důležitá kontrola v registru dlužníků.

Co je dobré vědět, než se rozhodnete zapsat někoho do registru dlužníků 

Jste v situaci, kdy vám někdo dluží, opakovaně nedodržuje termíny splatnosti, nebo se úhradě (splátek / nájmu / za dodané zboží či službu…) vyhýbá a chcete jej tedy nahlásit do registru dlužníků? V první řadě je vhodné ověřit, jestli už nějaký záznam v této dlužnické databázi nemá, a na základě toho zvážit další kroky. Situaci dlužníka lze přitom snadno zjistit výpisem z registru dlužníků. Získat ho je možné pro libovolnou osobu nebo firmu a je tak možné ihned a bez jakékoli registrace zkontrolovat, jestli má nějaké dluhy vymáhané formou exekuce (a pokud ano, tak kolik), je v insolvenci nebo evidována jako nespolehlivý plátce DPH.

K čemu tyto informace slouží, proč je kontrola záznamu v registru dlužníků podstatná?

  • S rostoucí mírou zadlužení (tj. je-li na dlužníka vedeno už několik exekučních řízení) klesá pravděpodobnost splacení jednotlivých dluhů a tím i šance na uspokojení právě vaší pohledávky. Výpis z registru dlužníků tak může pomoci při rozhodování, zda má vymáhání dlužné částky soudní cestou smysl a nevedlo by jen ke zbytečně vynaloženým nákladům.
     
  • Při vyšším počtu exekucí není vyloučeno, že dlužník podá návrh na insolvenci. Pokud se tak stane (což lze z výpisu také zjistit), je nezbytné přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení, aby vůbec byla brána v potaz.
     
  • Spolupráce se zadluženým člověkem nebo jakékoliv dohody s ním jsou vždy do jisté míry rizikové. V tomto případě plní kontrola zápisu do registru dlužníků preventivní funkci a může být signálem pro zastavení dalších jednání. 

Jak dochází k zápisu do registru dlužníků

Způsob, jak dlužník získá záznam v registru dlužníků, se může lišit dle toho, o jaký dluh jde a jak (kým) je vymáhán.

V některých případech dochází k zápisu do registru dlužníků automaticky se zahájením exekučního nebo insolvenčního řízení, případně je-li správcem daně označen za nespolehlivého plátce DPH. 

Jiné záznamy vychází ze souhlasu dlužníka v rámci uzavíraných smluv, kdy podpisem stvrzuje, že v případě neplnění povinností bude do takového registru zapsán. Typicky jde o banky, úvěrové společnosti, dodavatele energií, telekomunikační společnosti a podobné. Řada lidí si přitom nějakého takového souhlasu ani nemusí být vědoma, neboť konkrétně pasáži o zpracování osobních údajů nebývá ve smlouvě věnováno příliš pozornosti. 

V případě sociálního nebo zdravotního pojištění záleží, zda si dluh tyto instituce vymáhají svépomocí, nebo prostřednictvím soudního exekutora.

Mohu někoho zapsat do registru dlužníků sám?

Ano i ne. Z hlediska práva není možné (resp. nelze doporučit) o někom veřejně prohlašovat, že je dlužník. I v případě, že by tato informace byla založena na určitých reálných faktech (tj. skutečně vám nebo i jiným dluží, vyhýbá se plnění povinností apod.), hrozí, že by na vás mohlo být podáno trestní oznámení kvůli poškození dobrého jména a dotyčný by mohl požadovat náhradu ušlého zisku. Právo na svobodu projevu se zde tak střetává s právem na ochranu osobnosti. 

Pokud tedy chcete někoho oficiálně “označit” za dlužníka (jinými slovy zapsat do registru dlužníků), je nutné postupovat v souladu s právem, což znamená vymáhání dluhu soudní cestou a iniciovat tak zápis dlužníka do registru dlužníků. Tedy konkrétně podat žalobu, případně návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Pokud dlužník ani tehdy nezaplatí, dochází k zahájení exekučního řízení a tím i záznamu do registru dlužníků (konkrétně registru exekucí). U insolvenčního řízení může podat návrh na zahájení i dlužník sám a tím v podstatě sám dát podnět k tomu být zapsán do registru dlužníků (v tomto případě insolvenčního rejstříku). 

UPOZORNĚNÍ:
Než se rozhodnete vymáhat svůj dluh soudní cestou, je vhodné si vždy předem prostřednictvím výpisu z registru dlužníků zjistit, jestli dlužník nemá ještě nějaké další exekuce. K uspokojování pohledávek totiž obvykle dochází postupně a je možné, že dlužníkův majetek nebude dostatečný pro pokrytí všech dluhů. Exekuční řízení by pak nepřineslo žádoucí výsledek, ale jen zbytečně vynaložené náklady.
Autor: vd