11.9.2023

Exekuce a insolvence: přehledné srovnání

Když se řekne exekuce, nejčastější asociací bývá zabavení a prodej majetku, tedy už určité konkrétní způsoby, jak exekuce probíhá. Člověka v insolvenci si zase většina představí jako někoho, kdo se doslova “topí” v dluzích a není schopen je zvládat. 

Oba pojmy exekuce a insolvence se týkají vymáhání dluhů a uspokojení pohledávek věřitelů. I když se tedy mohou zdát podobné (a řada lidí je tak vnímá), jde o zcela odlišné způsoby řešení dluhů

V tomto článku se zaměříme na základní rozdíly mezi exekucemi a insolvencí a také kde a jak snadno získat informace o exekucích a insolvenci, aniž by bylo nutné procházet různé registry.

Exekuce a insolvence - vysvětlení pojmů a základní definice

Exekuce je státem povolený způsob vymáhání dluhů. Účelem exekučního řízení je vynucení splnění nějaké povinnosti - nejčastěji zaplacení určité finanční částky. Může být zahájeno pouze na návrh věřitele a potřebuje k tomu exekuční titul (= rozsudek, usnesení, platební rozkaz příp. jiný dokument, který dlužníkovi ukládá určitou povinnost).

Insolvence znamená platební neschopnost, tedy situaci, kdy dlužník není schopen splácet své závazky. Zkráceně se tak označuje také insolvenční řízení, které může dlužníkovi pomoci se z těchto dluhů dostat. Návrh na něj tak může podat i dlužník, nezbytnou podmínkou je, aby byl v tzv. úpadku.

Pojmy, které s insolvencí souvisí, a stejně tak co je třeba pro zahájení insolvenčního řízení, je blíže vysvětleno v samostatném článku

Insolvence vs. exekuce - v čem se liší?

?Kdo podává návrh a dobrovolnost zahájení řízení

Exekuční návrh podává věřitel. Jelikož jde o nucené vymáhání dluhů, dlužník by šel sám proti sobě, pokud by takový návrh podal. 

Oproti tomu insolvenční návrh může podat věřitel i dlužník. Dlužníkovi může insolvenční řízení pomoci zbavit se dluhů, oproti exekuci tak k zahájení řízení dochází na základě jeho dobrovolného rozhodnutí. Specifickým případem je návrh na oddlužení (jako jeden ze způsobů řešení insolvence), který může podat pouze dlužník. Věřitel podává návrh obvykle tehdy, pokud je dlužník extrémně zadlužený (podmínkou je úpadek dlužníka), šance na vymožení dluhu formou exekuce je nízká a insolvence je způsobem, jak se domoci alespoň části své pohledávky.


? Evidence exekuce a insolvence v databázích dlužníků

V České republice neexistuje jednotný systém evidence dlužníků, jednotlivé databáze fungují nezávisle na sobě. Exekuce jsou zapisovány exekutory do exekuční databáze, pro insolvence je určen insolvenční rejstřík. 

Pokud tedy chci zjistit, jestli někdo má exekuce nebo je v insolvenci, musím informace dohledávat v každém registru zvlášť? 
Nikoli! Služba RegistrDluzniku.cz umožňuje získat informace o dlužníkovi z obou databází najednou, a to formou výpisu z registru dlužníků. Stačí vyplnit formulář na hlavní straně webu. Výsledek kontroly je k dispozici ihned, bez jakékoli registrace a pro libovolnou osobu i firmu. 


? Počet pohledávek, které jsou v procesu uspokojovány

Jedním z hlavních rozdílů mezi exekucí a insolvencí spočívá v počtu pohledávek, které jsou (nebo mohou být) v rámci řízení uspokojeny. Zatímco u exekucí je vymáhán dluh pouze jednoho věřitele (tj. jde v podstatě o řízení “jeden na jednoho” - jeden dlužník, jeden věřitel), u insolvence se řeší hromadně dluhy vůči všem přihlášeným věřitelům.


? Více exekucí zároveň vs. pouze jedna insolvence

Dlužník může mít (a obvykle mívá) i více exekucí, přičemž uspokojení pohledávky jednoho věřitele nesnižuje nárok dalších věřitelů. Co to znamená? Exekuce probíhají nezávisle na sobě, je-li tedy jeden dluh vymáhaný exekucí splacen, jiné exekuce tím nejsou dotčeny a věřitelé se bez ohledu na to mohou dál domáhat splacení svých dluhů. To, v jakém pořadí jsou spláceny (např. srážkami ze mzdy), už pak závisí na typu pohledávky (přednostní / nepřednostní), případně jejich pořadí (dle data doručení nařízení exekuce zaměstnavateli).

Insolvence je jen jedna a dochází při ní ke sjednocení všech závazků dlužníka do jednoho společného závazku, který následně dlužník splácí dohromady jednou pravidelnou splátkou. Ta se pak rozděluje mezi přihlášené věřitele v určitém poměru podle jejich podílu na celkovém dluhu. Teoreticky se tak může stát, že některé pohledávky nebudou uspokojeny (“nedostane se na ně”).

Může exekuce a insolvence probíhat zároveň?
Nikoli. Exekuční a insolvenční řízení nemohou probíhat současně. Zahájením insolvenčního řízení se všechny dluhy, resp. exekuce “zmrazí” ve stavu, v jakém v tomto okamžiku byly. Zastaví se i přičítání úroků z prodlení a dalších sankcí. Po dobu insolvenčního řízení lze sice exekuci nařídit a zahájit, ale není možné ji provést. Insolvence je tak de facto nadřazena exekucím.

? Délka exekučního a insolvenčního řízení

Exekuce může trvat i desítky let nebo doživotně (s výjimkou bagatelních a bezvýsledných exekucí). Insolvence je časově omezena na 3 až 5 let.  


? Úplné vs. částečné splacení dluhu pro ukončení řízení

U exekucí se splácí celý dluh včetně příslušenství, teprve poté může být exekuční řízení skončeno. Insolvence může být i bez úplného splacení dluhů ukončena po 3 nebo 5 letech soudem, navíc s osvobozením od zbylých dluhů. A to všech, které do dne zahájení insolvenčního řízení vznikly.


? Stav dluhů po ukončení exekuce a insolvence

Pokud dlužník během insolvenčního řízení splní všechny povinnosti, mohou mu být na konci insolvence odpuštěny všechny zbývající dluhy a věřitelé, resp. exekutoři je nemohou po dlužníkovi vymáhat, i když nebyly plně splaceny. Oproti tomu u exekuce splacení jednoho dluhu nemá vliv na zbývající dluhy a problém zadlužení pokračuje. 


? Kdy dochází k výmazu dlužníka z dlužnického registru

Záznam o exekuci musí být do 15 dnů od ukončení exekučního řízení smazán z registru exekucí. Výmaz má na starosti exekutor. Insolvence je v insolvenčním rejstříku vedena ještě 5 let od jejího ukončení a smazání (resp. znepřístupnění) má v kompetenci insolvenční soud. V obou případech je možné a zároveň vhodné si ověřit kontrolním výpisem, zda k výmazu skutečně došlo. Není výjimkou, že exekutor opomene záznam smazat, což pro něj neznamená žádné sankce, zatímco u dlužníka může vést k nepříjemným komplikacím. Kontrola se tedy skutečně vyplatí, provést ji lze opět na webu RegistrDluzniku.cz.


? Postavení dlužníka a věřitele: kdo je na tom během exekuce nebo insolvence lépe? 

Exekuce je řízením plně ve prospěch věřitele a soudního exekutora. Pro dlužníka se zejména v případě více exekucí může stát nikdy nekončícím procesem splácení (tzv. dluhovou spirálou), kdy jedna půjčka je splácena půjčkou další. 
Insolvence dává dlužníkům šanci na osvobození až od 70 % dluhů, určitým způsobem je tedy nastavena výhodněji pro dlužníka. Pozice věřitele pak závisí na tom, jak velký má podíl na celkovém dluhu, který je v rámci insolvenčního řízení splácen - tedy jak velká část jeho pohledávky bude uspokojena.

Zkontrolovat exekuce nebo insolvenci


Základní rozdíly mezi exekucemi a insolvencí - shrnutí

  Exekuce Insolvence
Kdo může podat návrh? pouze věřitel dlužník i věřitel
Může probíhat více řízení najednou? ano, neomezeně ne
Evidence v databázi registr exekucí insolvenční rejstřík
výpis z obou databází získáte získáte zde: Registrdluzniku.cz 
Počet uspokojovaných pohledávek v rámci jednoho řízení jedna
(tj. 1 exekuce - 1 věřitel)
všechny přihlášené (1 insolvence - všichni přihlášení věřitelé)
Délka řízení v podstatě bez omezení (výjimka - bagatelní a bezvýsledné exekuce) 3 až 5 let
Ukončení řízení po úplném vymožení dluhu možné i bez úplného splacení dluhu
Možnost osvobození od zbývajících dluhů ne ano
Výmaz z dlužnické databáze do 15 dnů po 5 letech od ukončení řízení

 

Seriál o insolvencích

Přečtěte si o insolvencích více:

Autor: bl