25.2.2024

Insolvenční řízení: kompletní průvodce

Co je insolvenční řízení

Insolvenční řízení je typ soudního řízení, které může dlužníka částečně, nebo i zcela zbavit dluhů. Podnět k jeho zahájení může dát jak sám dlužník, tak i věřitel. V obou případech ale platí, že dlužník musí být v úpadku nebo hrozícím úpadku. Co to znamená? Dlužník má dluhy u více různých věřitelů, tyto dluhy jsou po splatnosti více než 30 dní a není schopen své závazky splácet (jde o tzv. platební neschopnost). Existenci některých takových  dluhů lze přitom ověřit  na webu RegistrDluzniku.cz.

Podnikatelé a právnické osoby se mohou dostat do úpadku i tehdy, kdy mají více věřitelů a dluhy převyšují jejich majetek (tzv. předlužení). U hrozícího úpadku se zatím pouze předpokládá, že tato situace - s ohledem na určité okolnosti - nastane. 

Během insolvenčního řízení se rozhoduje o tom, jestli tento úpadek bude řešen:

oddlužením
Oddlužení může využít fyzická i právnická osoba, která není podnikatelem a nemá dluhy z podnikání; pro dlužníka nejvýhodnější řešení, neboť na konci procesu mohou být dlužníkovi odpuštěny všechny zbývající dluhy

konkursem 
Určen pro fyzické a právnické osoby, nicméně jde o poměrně radikální řešení, protože dochází k prodeji veškerého majetku dlužníka a navíc ty závazky, které nejsou takto uspokojeny, na rozdíl od oddlužení nezanikají.

reorganizací - pouze u podnikatelů s obratem min. 50 mil. Kč nebo alespoň 50 zaměstnanci.

Který z těchto 3 způsobů bude aplikován, záleží na rozhodnutí soudu, přičemž cílem vždy je, aby co největší část pohledávek věřitelů byla uspokojena, a zároveň pomoci dlužníkům vypořádat se s dluhy.

enlightenedInsolvence není to samé co oddlužení!
Často se lze setkat se záměnou pojmů insolvence a oddlužení. Každý z nich ale znamená něco jiného. Insolvence označuje platební neschopnost, případně se tento pojem používá jako zkrácený výraz pro insolvenční řízení (více viz článek se základními pojmy k insolvenci ZDE). Oddlužení je pak pouze jedním ze způsobů, jak může insolvenční řízení probíhat. A pokud dlužník během tohoto procesu splní všechny povinnosti, mohou mu být na konci odpuštěny všechny zbývající dluhy.

Oddlužení je pro běžného dlužníka nejpříznivější variantou, protože mu jako jediný způsob řešení úpadku dává možnost dostat se z nekonečných dluhů. Je tedy pro něj žádoucí, aby se jeho situace řešila právě oddlužením. Průběh insolvenčního řízení, který je popsaný dále, je tomu proto uzpůsoben, tj. zaměřuje se primárně na insolvenční řízení spojené s oddlužením.

Jak probíhá insolvence

Podmínky a průběh insolvenčního řízení upravuje insolvenční zákon, insolvenci povoluje, vede a řídí insolvenční soud prostřednictvím insolvenčního správce. Celé insolvenční řízení lze zjednodušeně rozdělit do čtyř fází: (1) podání návrhu a zahájení insolvenčního řízení, (2) rozhodnutí o úpadku dlužníka a způsobu jeho řešení, (3) realizace zvoleného způsobu a (4) ukončení insolvence s osvobozením od dluhů.

1. Podání insolvenčního návrhu

Insolvenční řízení může být zahájeno pouze na návrh. Podat ho může věřitel, jehož dlužník je v úpadku, a stejně tak i dlužník sám na sebe, pokud se nachází v úpadku nebo hrozícím úpadku. Insolvenční návrh se podává k insolvenčnímu soudu, konkrétně krajskému, v jehož obvodu má dlužník bydliště nebo sídlo, a to elektronicky (datovou schránkou nebo na e-podatelnu).


>>> Chci požádat o oddlužení. Stačí podat jen insolvenční návrh?

Nikoli. Pokud dlužník chce požádat o oddlužení, musí insolvenční návrh spojit s návrhem na povolení oddlužení a podat oba návrhy současně. Dodatečně už návrh na povolení oddlužení podat nelze! Pro usnadnění obsahuje formulář, který je pro návrh na povolení oddlužení povinné použít, také insolvenční návrh. Jinými slovy oba návrhy jsou spojeny do jednoho dokumentu.

enlightenedJaký je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení?
Insolvenční návrh může podat dlužník i věřitel a slouží k zahájení samotného insolvenčního řízení. Oproti tomu návrh na povolení oddlužení může podat jen dlužník prostřednictvím kompetentních osob (viz dále) a pouze v něm navrhuje, aby jeho úpadek byl v rámci insolvenčního řízení řešen oddlužením. O tom, zda skutečně bude, rozhodne až soud.

Kromě pevně předepsané formy má návrh na povolení oddlužení ještě jedno omezení: dlužník si ho nesmí sepsat a podat sám, musí k tomu využít advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo jiné akreditované osoby. Sám si návrh smí dlužník sepsat pouze tehdy, kdy má magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání či zkoušku insolvenčního správce.


>>> Insolvenční návrh podal věřitel. Jak postupovat, pokud chci dosáhnout oddlužení?

Pokud insolvenční návrh podává věřitel, musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení samostatně a dodatečně, a to do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu.2. Zahájení insolvenčního řízení

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy je insolvenční návrh doručen insolvenčnímu soudu. Zahájení je oznámeno vyhláškou, kterou musí soud do 3 pracovních dnů zveřejnit v insolvenčním rejstříku (pokud není insolvenční návrh spojen s návrhem na oddlužení, lhůta pro zveřejnění jsou pouhé 2 hodiny)

Pro dlužníka je klíčové, že od tohoto okamžiku dochází ke “zmrazení” veškerých exekucí, včetně přičítání úroků, penále apod. Nové exekuce sice lze zahájit, ale už ne provést. Věřitelé mohou vůči dlužníkovi uplatnit své pohledávky pouze přihláškou do insolvenčního řízení. Jinými slovy musí dát žádostí najevo, že chtějí, aby jim dlužník uhradil dluh v rámci insolvenčního řízení. Pokud tak neučiní a proces oddlužení je pro dlužníka úspěšný, nepřihlášené pohledávky se stanou nevymahatelné. 
 


>>> Jak poznám, jestli bylo insolvenční řízení zahájeno?

Podali jste insolvenční návrh a chcete vědět, jestli došlo k zahájení insolvenčního řízení? Zahájení řízení, stejně jako aktuální stav insolvence, lze snadno zjistit výpisem, který je dostupný na webu Registrdluzniku.cz

>>> Jak snadno a rychle zjistit, že je někdo v insolvenci?

Chcete s někým navázat novou spolupráci, nebo je pro vás z jakéhokoliv jiného důvodu důležité vědět, jak je to na tom určitá osoba s plněním závazků a dluhy, ať už jde o insolvence nebo exekuce? Veškeré tyto informace lze získat jedním výpisem z registru dlužníků opatřeným na webu Registrdluzniku.cz. Není k tomu potřeba žádná registrace, zkontrolovat lze anonymně libovolnou osobu a výpis je ihned k dispozici. 

Ověřit, zda někdo není v insolvenci, je vhodné i pro věřitele, kteří by své dluhy chtěli  vymáhat exekucí. Pokud je totiž dlužník v insolvenci, novou exekuci sice na něj lze nařídit, ale nikoli provést! 


3. Posouzení insolvenčního návrhu a povolení oddlužení

Soud posuzuje, jestli návrh obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem, jinak ho může odmítnout. Pokud je návrh v pořádku a dlužník je skutečně v úpadku nebo hrozícím úpadku, soud vydá rozhodnutí o úpadku, ustanoví insolvenčního správce a věřitelé jsou vyzváni k přihlašování svých pohledávek (s lhůtou 2 měsíce). Povinností insolvenčního správce je pohledávky věřitelů přezkoumat a sepsat majetek dlužníka.

Rozhodnutí o úpadku bývá obvykle spojeno s rozhodnutím o povolení oddlužení. Tím však soud pouze říká, že oddlužení povoluje. Jak konkrétně ale bude oddlužení probíhat (viz možnosti uvedené dále), určuje až později v rozhodnutí o schválení oddlužení

Proti rozhodnutí o úpadku vydaném na základě insolvenčního návrhu dlužníka není možné se odvolat. Tuto možnost má pouze dlužník, pokud insolvenční návrh podá věřitel. 


4. Schválení oddlužení a vlastní průběh insolvence

Kromě soupisu majetku a zprávy o přezkumu má insolvenční správce povinnost předložit zprávu o oddlužení. Na základě této zprávy soud rozhoduje, zda oddlužení schválí, a případně také o jeho způsobu. Oddlužení může být formou:

  • zpeněžení majetkové podstaty (tj. prodejem majetku dlužníka)
  • splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kdy dlužník po dobu 3 nebo 5 let splácí své dluhy formou srážek ze svých pravidelných příjmů a současně dojde k prodeji majetku

K prodeji majetku dlužníka tedy při oddlužení dochází vždy. U splátkového kalendáře jsou splátky realizovány formou srážek ze mzdy či jiných příjmů dlužníka, které provádí plátce mzdy (zaměstnavatel) a odvádí je na účet insolvenčního správce. Ten je poukazuje jednotlivým věřitelům v poměru dle výše jejich pohledávek. 
Zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku dochází fakticky k zahájení samotného procesu oddlužení a splácení dluhů dlužníkem.

Pozn.: Jaké jsou podmínky oddlužení, jaké povinnosti musí během něj dlužník plnit, co je minimální splátka nebo kdy je oddlužení považováno za splněné, je popsáno v samostatném článku na téma "Oddlužení."

enlightenedJak dlouho trvá insolvence?
Délka insolvenčního řízení se odvíjí od konkrétní formy oddlužení. Oddlužení formou prodejem majetku dlužníka nemá žádnou stanovenou dobu trvání, obvykle jde o několik měsíců dle toho, jak realizace této formy oddlužení správci trvá. Oproti tomu oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty má pevně stanovenou maximální dobu trvání, a to na 3 až 5 let.

>>>  Za jakých okolností může dojít k ukončení insolvence po 3 letech? 

Po 3 letech může být insolvence ukončena tehdy, pokud dlužník během těchto 3 let uhradil alespoň 60 % pohledávek přihlášených věřitelů. U mladistvých a osob s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem 2. a 3. stupně trvá oddlužení ze zákona vždy maximálně 3 roky od schválení oddlužení.

>>>  Kdy dochází k ukončení insolvence po 5 letech?

Aktuálně je maximální doba trvání insolvence 5 let. Pokud dlužník v tomto období vyvinul veškeré úsilí, aby plně uspokojil pohledávky svých věřitelů - bez ohledu na to, kolik dluhů bylo skutečně splaceno, považuje se oddlužení za splněné. Naopak při neplnění povinností soud oddlužení zruší, může rozhodnout o konkursu a dlužník se dál bude potýkat s dluhy, protože při konkursu - narozdíl od oddlužení - neuspokojené pohledávky nezanikají a mohou být vymáhány exekucemi.

Za určitých podmínek může soud na návrh dlužníka rozhodnout o prodloužení insolvence až o 6 měsíců (např. pokud došlo k přechodnému snížení příjmu nebo jeho ztráta vlivem mimořádných okolností). Nově se dá insolvence také až na 1 rok přerušit.


5. Ukončení insolvence

Na konci oddlužení podá insolvenční správce Zprávu o splnění oddlužení, v níž uvádí, na kolik byly pohledávky věřitelů uspokojeny a zda dlužník plnil všechny své povinnosti. Na základě této zprávy vydá insolvenční soud Rozhodnutí o splnění oddlužení. S nabytím právní moci tohoto rozhodnutí dochází k ukončení insolvence.

V insolvenčním rejstříku je však dlužník evidován ještě 5 let po ukončení insolvence. Následný výmaz, resp. znepřístupnění záznamu provádí insolvenční soud.

enlightenedJak zjistit konec insolvence a jestli byla insolvence z rejstříku smazána?
Konec insolvence, resp. aktuální stav insolvence obecně, je možné snadno ověřit výpisem opatřeným na webu Registrdluzniku.cz. Současně tento výpis může sloužit i jako kontrolní, jestli byl záznam o insolvenci z databáze řádně smazán (znepřístupněn). Ačkoli by k výmazu dlužníka a znepřístupnění informací o něm mělo dojít po uplynutí 5 let dojít automaticky, je vždy vhodné ověřit, zda se tak skutečně stalo.


6. Osvobození od dluhů

Pokud dlužník splnil v oddlužení všechny povinnosti, společně s vydáním Rozhodnutí o splnění oddlužení soud automaticky osvobodí dlužníka od povinnosti placení zbývajících dluhů, které byly zahrnuty do oddlužení (tedy ty, které věřitelé přihlásili), ale k jejich uspokojení nedošlo, a stejně tak pohledávek, které věřitelé do insolvenčního řízení vůbec nepřihlásili (a měli tak učinit). O osvobození od dluhů tedy dlužník nemusí žádat. V určitých případech může soud později rozhodnout o zrušení oddlužení.

Osvobození od zbývajících dluhů se však nevztahuje na všechny dluhy. Týká se to například pohledávek na výživném, náhrad škody způsobené na zdraví, pohledávek uložených dlužníkovi v trestním řízení za úmyslný trestný čin a další výjimky.
 

Autor: bl