22.3.2024

Insolvence: základní informace

V České republice má na 140 tisíc lidí více než 10 exekucí, v průměru má každý dlužník 6 exekucí. S každou další exekucí se navíc řešení problémů s dluhy komplikuje. Insolvence může být přitom jednou z cest, jak se dostat z dluhové pasti.

Co je insolvence

Insolvence znamená obecně platební neschopnost, kdy dlužník není schopen splácet své závazky. Dlužníkem zde přitom může být jak soukromá osoba, tak i podnikatel nebo firma. 

Jako insolvence se zkráceně označuje také insolvenční řízení - tedy proces, v rámci kterého je tato situace řešena a v rámci něhož může být dlužník částečně nebo zcela zbaven dluhů.

Další pojmy související s insolvencí

Úpadek a hrozící úpadek

Aby bylo možné zahájit insolvenční řízení, musí být dlužník v úpadku nebo alespoň hrozícím úpadku. To znamená, že nejen že není schopen splácet své závazky (pozor, nejde pouze o neochotu platit!), ale současně dluží alespoň 2 různým věřitelům a tyto dluhy jsou po splatnosti více než 30 dní. U hrozícího úpadku tato kritéria ještě nejsou splněna, ale dá se předpokládat, že brzy se tak stane a dlužník nebude schopen řádně a včas plnit své povinnosti. Pro úpadek se používá také pojem “bankrot”.

Předlužení

Předlužení je formou úpadku, který se týká pouze právnických osob a fyzických osob - podnikatelů. V takové situaci má dlužník více věřitelů a současně souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku (tj. např. dluh vůči věřitelům je 1 mil. Kč a celková hodnota movitých i nemovitých věcí dlužníka dosahuje pouze 750 tisíc Kč).

Oddlužení

Oddlužení, nebo též osobní bankrot, je jedním ze tří způsobů, jakým může být úpadek dlužníka řešen. Jde o déletrvající proces, současně jednu z fází insolvenčního řízení, kdy musí dlužník plnit určité povinnosti, aby mu po ukončení insolvenčního řízení byly odpuštěny zbývající dluhy. 

Pozn.: Oddlužení, jeho podmínkám a průběhu je věnován samostatný článek.

Co znamená, když se řekne, že je někdo v insolvenci?
Nejčastěji takto bývá označována situace, kdy probíhá jedna z fází insolvenčního řízení (např. oddlužovací) a dlužník je evidován v insolvenčním rejstříku.
Nicméně z definice insolvence výplývá, že “být v insolvenci” může též znamenat též pouze i to, že dlužník je v platební neschopnosti, a insolvenční řízení přitom nemusí vůbec probíhat.

Insolvenční zákon

Podmínky a průběh insolvenčního řízení upravuje insolvenční zákon, formálně zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Insolvenci pak v souladu s tímto zákonem vede a řídí insolvenční soud prostřednictvím insolvenčního správce. Insolvenční zákon je k nahlédnutí např. zde. 

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je databáze spravovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR, v níž jsou evidována všechna probíhající insolvenční řízení (resp. do uplynutí 5 let od jejich ukončení), včetně jejich průběhu. Informace z rejstříku lze získat např. výpisem z webu RegistrDluzniku.cz (viz postup dále).

Jak funguje insolvence a co je cílem insolvence?

Při insolvenci, resp. konkrétně oddlužení, dochází ke sjednocení všech závazků do jednoho společného, který poté dlužník splácí jednou splátkou. Cílem je pak pomoci dlužníkům vypořádat se s dluhy, a zároveň zajistit, aby alespoň část pohledávek věřitelů byla uspokojena. Pokud je oddlužení úspěšné (což závisí na plnění povinností, které dlužníkovi ukládá zákon), jsou dlužníkovi na konci insolvenčního řízení, až na určité výjimky, odpuštěny všechny zbývající dluhy.

Jak se člověk dostane do insolvence?

Do insolvence ve smyslu platební neschopnosti se člověk může dostat velmi snadno - častou příčinou bývá více půjček najednou nebo sjednání nevýhodných půjček ve snaze splatit dřívější půjčky dřívější. Je-li pak úhrada v prodlevě již delší dobu, k tomu přibývají další dluhy vůči jiným věřitelům, případně jsou proti dlužníkovi rovněž vedeny nějaké exekuce, dostává se dlužník do úpadku a insolvenční řízení může pomoci dostat se z této dluhové spirály. 

Insolvence ve smyslu insolvenčního řízení může být zahájena pouze na návrh dlužníka nebo věřitele. Návrh na povolení oddlužení - jako preferované formy řešení úpadku - však může podat pouze dlužník. Stejně tak pokud se jedná o hrozící úpadek. 

Jak zjistit, jestli je někdo v insolvenci

Při navazování nějakého smluvního vztahu - ať už jde o obchodní spolupráci, nájem nebo prodej či koupi například auta - je nezbytné mít nejen kvalitně sepsané smlouvy, ale zároveň vědět, s kým jsou uzavírány. Například jestli druhá strana nemá problémy s plněním závazků, nejsou na ni vedeny nějaké exekuce či není v insolvenci. Ověření, jestli není dlužník v insolvenci, je pak zcela zásadní pro věřitele, aby stihli podat včas přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení. Jak tedy na to?

Služba Registr Dlužníků na webu RegistrDluzniku.cz umožňuje zadáním pouze základních údajů (celé jméno + datum narození, rodné číslo nebo IČO) získat přístup ke kompletním informacím o případných exekucích nebo insolvencích prověřované osoby, stejně tak jestli není vedena jako nespolehlivý plátce DPH. Výpis je přitom k dispozici ihned a zkontrolovat jde takto libovolnou osobu zcela anonymně a bez registrace. 

Se službou RegistrDluzniku.cz získáte všechny informace na jednom místě
V České republice neexistuje žádný ucelený systém evidence záznamů o dlužnících, jednotlivé registry ať už exekucí nebo insolvencí jsou spravovány nezávisle na sobě. Právě proto vznikla služba Registr Dlužníků na webu RegistrDluzniku.cz, která všechny dostupné informace o dlužnících shromažďuje na jednom místě. Místo zdlouhavého prohledávání mnoha registrů, navíc často s nutností registrace, si stačí opatřit jeden výpis na webu RegistrDluzniku.cz a získáte tak kompletní dlužnický profil prověřované osoby. Vyhledávání navíc není nijak omezeno a je možné kontrolovat kohokoliv.

Jaké jsou podmínky insolvence, tedy pro zahájení insolvenčního řízení a možnost oddlužení? 

Jelikož podstatou insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka, je úpadek, či alespoň hrozící úpadek, první a zcela nezbytnou podmínkou, aby vůbec došlo k zahájení insolvenčního řízení. Důležité je také splnění všech formálních náležitostí, které insolvenční návrh dle zákona musí mít. 

Chce-li dlužník žádat o oddlužení, musí návrh na povolení oddlužení podat současně s insolvenčním návrhem. Dodatečně to již nelze! (Výjimkou je situace, kdy insolvenční návrh podává věřitel - pak má dlužník lhůtu 30 dní na podání návrhu na povolení oddlužení). 
S ohledem na úzkou provázanost obou návrhů se další podmínky insolvence týkají povolení oddlužení. 

Pozn.: Celý průběh insolvenčního řízení je detailně popsán v článku "Insolvenční řízení: kompletní průvodce." Co konkrétně musí být splněno pro povolení a úspěšné splnění oddlužení, je popsáno v tomto článku.

Výhody a nevýhody insolvence

Insolvence představuje pro dlužníka možnost, jak se vypořádat s dluhy, věřitelům dává šanci na splacení alespoň části pohledávek. Pro obě strany tedy znamená určitý benefit, nicméně jako každý soudní proces s sebou nese i jisté nevýhody. Obecně se dá ale říci, že v rámci insolvence je oproti exekuci v lepší pozici dlužník než věřitel.

Výhody insolvence

 • Transparentnost - zahájení i průběh insolvenčního řízení je evidováno ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku. Prostřednictvím výpisu, který je možné získat ZDE, jde prověřit libovolnou osobu, zda není v insolvenci. Výpis zároveň poskytne přehled všech exekucí, které jsou na dlužníka v daný moment vedeny. 
 • Zahájením insolvenčního řízení dochází ke “zmrazení” exekucí ve stavu, v jakém v daném okamžiku jsou. Zastaví se i přičítání úroků z prodlení a dalších sankcí.
 • Po dobu insolvenčního řízení může být na dlužníka nařízena exekuce, ale nelze ji provést.
 • Při oddlužení dochází ke sjednocení všech dluhů do jednoho společného závazku.  Dlužník už nesplácí jednotlivým věřitelům, ale hromadně jednou měsíční splátkou insolnvenčnímu správci. Dochází tak k výraznému zjednodušení a zpřehlednění situace dlužníka.
 • Dlužník je i v případě těžkého zadlužení lépe motivován splácet. Pokud splní všechny podmínky oddlužení, mohou mu být zbývající dluhy odpuštěny. Současně zanikají i ty pohledávky, které do insolvenčního řízení nebyly přihlášeny. Dlužník má tak šanci “začít odznovu” zcela bez dluhů.
 • Zároveň věřitelé mají možnost získat alespoň část z jinak často nedobytných pohledávek.
 • Insolvence je narozdíl od exekuce omezena na maximální dobu 3 nebo 5 let
   

Nevýhody insolvence

 • Neustálý dohled insolvenčního správce.
 • Záznam v insolvenční databázi, v níž může dlužníka vyhledat kdokoli. Ke smazání, resp. znepřístupnění záznamu navíc dochází až po 5 letech od ukončení insolvenčního řízení.
  Tip: ověřit, jestli došlo k výmazu záznamu z insolvenčního rejstříku, je možné prostřednictvím kontrolního výpisu ZDE.
 • Dodatečné náklady např. na insolvenčního správce či odměna pro sepisovatele návrhu na povolení oddlužení.
 • Veškeré mimořádné příjmy vč. dědictví, darů nebo výher je dlužník povinen odevzdat insolvenčnímu správci, který je použije na mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře
 • Riziko zrušení oddlužení pro neplnění povinností nebo podmínek oddlužení, a to i v jeho průběhu nebo zpětně. Soud v takovém případě může rozhodnout o řešení úpadku konkursem. Veškerý majetek dlužníka bude prodán a navíc ty pohledávky, které během insolvenčního řízení nebyly uspokojeny, nezaniknou.
Autor: bl