27.3.2024

Jak vyhlásit osobní bankrot

Osobní bankrot, formálně oddlužení, je legální způsob, který umožňuje dlužníkům vyřešit finanční závazky, které nejsou schopni splácet. A co hlavně - dává šanci na “nový začátek” bez dluhů, neboť v rámci tohoto procesu jim část dluhů může být zcela odpuštěna. 

V článku se dozvíte:
 • Co je osobní bankrot
 • Jak zjistit, že je někdo v osobním bankrotu
 • Jaké jsou podmínky osobního bankrotu
 • Kdo může vyhlásit osobní bankrot
 • Jak vyhlásit osobní bankrot
 • Za jakých okolností končí osobní bankrot odpuštěním dluhů

Co je osobní bankrot

Pokud někdo dluží více věřitelům a není schopen své závazky dlouhodobě splácet, označuje se právně tento stav jako tzv. úpadek. Osobní bankrot je pak jedním ze způsobů, jak může být v rámci insolvenčního řízení tento úpadek řešen. Často bývá pro dlužníky poslední možností, jak se dostat z jinak neřešitelné dluhové situace.

Co konkrétně je tedy osobní bankrot?
Podstatou osobního bankrotu je sjednocení všech závazků do jednoho, který poté dlužník splácí jednou splátkou. Tzn. místo splácení různých dluhů několika věřitelům, navíc s různou splatností, platí pravidelně pouze jednu danou částku. Pokud takto splatí alespoň část dluhů a současně splní všechny podmínky osobního bankrotu, může mu být zbývající dluh odpuštěn. Současně v průběhu osobního bankrotu dochází ke zmrazení všech exekucí vč. úroků, penále či sankcí a a dluhy tak dále nenarůstají.

Vyhlášení bankrotu mívá přínos také pro věřitele, neboť jim zaručuje, že alespoň část jejich pohledávek bude uspokojena.

V České republice je osobní bankrot upraven insolvenčním zákonem, který stanovuje jeho podmínky, povinnosti dlužníka pro dosažení odpuštění dluhů, kdo může osobní bankrot využít a další související náležitosti.

enlightenedOsobní bankrot vs. insolvence: znamenají totéž?
Ačkoliv si jsou oba pojmy velmi blízké a často tak dochází k jejich záměně, každý označuje něco trochu jiného. Insolvence znamená platební neschopnost, tedy stav, kdy dlužník není schopen splácet své závazky. Někdy se zkráceně jako insolvence mluví také o insolvenčním řízení. Oproti tomu osobní bankrot, jinak též oddlužení, je pouze jedním ze tří způsobů, jak může insolvenční řízení probíhat.

Pokud vás k tématu insolvence, resp. insolvenčního řízení zajímá více, doporučujeme článek Insolvence: základní informace nebo Insolvenční řízení: kompletní průvodce.

Jak zjistit, že je někdo v osobním bankrotu? 

Osobní bankrot je vždy navázán na insolvenční řízení, tudíž chcete-li zjistit, zda se někdo potýká s dluhy, nebo dokonce natolik, že podal žádost o osobní bankrot, stačí si opatřit výpis z registru dlužníků. Z něj lze ihned zjistit nejen aktuální stav insolvence, ale také se dozvědět, jaké jsou na danou osobu nebo firmu vedeny exekuce či zda je evidována jako nespolehlivý plátce.

Pro koho je osobní bankrot vhodný

Obecně se dá říci, že vyhlášení bankrotu by měl zvážit každý, kdo dlouhodobě nezvládá splácet své dluhy, tyto stále narůstají a s tím i další exekuce. Dostat se z takové situace bez nějaké mimořádné pomoci je tak prakticky nereálné. Příčinou přitom nemusí být ani nezodpovědné chování dlužníka, ale třeba i vážné onemocnění nebo ztráta podstatné části příjmů. I v takovém případě však platí, že osobní bankrot bude povolen pouze tehdy, nemá-li dlužník zásadní nedoplatky na zákonných platbách jako jsou alimenty, pojištění nebo daně.

Kdo může vyhlásit osobní bankrot 

Podle zákona je osobní bankrot určen primárně pro fyzické osoby, včetně OSVČ. Vyhlásit jej může pouze dlužník (resp. v zastoupení např. advokátem), nikoliv jeho věřitel. Současně musí být vždy pro vyhlášení bankrotu splněny určité podmínky (viz dále). O osobní bankrot mohou požádat i manželé společně, což navíc bývá výhodnější, než kdyby žádost o osobní bankrot podávali jednotlivě. 

Právnické osoby smí (až na zákonem určené výjimky) požádat o osobní bankrot za předpokladu, že nejsou podnikatelem a nemají dluhy z podnikání. Dostane-li se tedy firma do úpadku, řešit jej lze pouze konkursem nebo reorganizací, nikoliv osobním bankrotem. Při nich navíc k odpuštění dluhů nedochází. 

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

Základním kritériem pro osobní bankrot je úpadek dlužníka, nebo alespoň hrozící úpadek. Co si pod tím představit? O úpadek se jedná tehdy, kdy dluží minimálně 2 různým věřitelům, nezvládá své dluhy splácet (= je v platební neschopnosti) a tyto závazky jsou po splatnosti déle než 30 dní. V případě hrozícího úpadku se dá z dlužníkovy situace odvodit, že tyto okolnosti brzy nastanou. Nápomocná v tomto směru může být například kontrola v registru dlužníků.

Vedle úpadku jsou pak s osobním bankrotem spojeny i další podmínky: 

 • dlužník musí mít určitý stabilní příjem, aby dokázal splácet v plné výši tzv. minimální splátku
 • odpovědný přístup k plnění povinností
 • vyhlášením osobního bankrotu nesleduje nepoctivý záměr
 • a nemá tzv. kvalifikovanou insolvenční historii, což znamená, že:
  • v posledních 10 letech mu nebylo přiznáno osvobození od placení pohledávek
  • v posledních 5 letech mu soud nezamítl návrh na osobní bankrot nebo oddlužení nebylo zrušeno pro nepoctivý záměr
  • v posledních 3 měsících dlužník nevzal zpět svůj návrh na osobní bankrot

V samotném procesu oddlužení pak dlužník musí splňovat určité povinnosti, aby osobní bankrot skončil odpuštěním zbývajících dluhů.

Povinnosti dlužníka v oddlužení (osobním bankrotu)

 • řádně platit měsíční splátky
 • vydělávat, nebo se alespoň prokazatelně snažit najít práci
 • každých 6 měsíců pravidelně dokládat přehled příjmů a všechny mimořádné příjmy, majetek nabytý dědictvím nebo darem oznámit a vydat insolvenčnímu správci, který je použije pro mimořádné splátky
 • změnu bydliště, sídla nebo zaměstnání co nejdříve oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a výboru věřitelů
 • nevytvářet žádné nové dluhy po splatnosti (vč. např. dluhů na nájmu, opožděných plateb za služby apod.)
 • nezvýhodňovat jakkoliv některého z věřitelů
 • vynaložit veškeré možné úsilí pro splacení co největší části dluhů


Zatímco dříve (do r. 2019) bylo nutné pro odpuštění dluhů splatit, resp. doložit schopnost splatit alespoň 30 % pohledávek, tato podmínka už nyní neplatí a určující je už jen snaha zaplatit věřitelům co nejvíce. Neznamená to však, že by dlužník nemusel platit nic. Stále musí být schopen platit alespoň tzv. minimální splátku, která zahrnuje náklady na vedení insolvence (hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce), minimálně stejnou částku splácet věřitelům a také platit výživné. Dalším nákladem je cena za sepsání návrhu na povolení oddlužení

enlightened  Minimální splátka pro rok 2024
V roce 2024 musí být dlužník pro dosažení osobního bankrotu a odpuštění dluhů schopen splácet minimálně 2 178 Kč, resp. 3267 Kč u manželů. Tato částka se skládá z odměny insolvenčního správce ve výši 1 089 Kč (resp. 900 Kč bez DPH), u manželů 1633,50 Kč, a alespoň stejnou částku musí zaplatit i věřitelům. Pokud má dlužník vyživovací povinnost, zvyšuje se splátka i o něj. Za sepsání návrhu na povolení oddlužení se navíc ještě hradí 4 000 Kč (bez DPH), resp. 6 000 Kč u manželů.

Pokud tyto částky nebude dlužník schopen svými příjmy pokrýt, soud osobní bankrot a s tím ani odpuštění dluhů nepovolí. 

Jak vyhlásit osobní bankrot

Jak už bylo zmíněno, osobní bankrot může vyhlásit jen sám dlužník, nikdy k němu nemůže dojít na základě podnětu věřitele. Jsou-li splněny základní podmínky popsané výše v článku, může dlužník přistoupit k podání žádosti o osobní bankrot, formálně o povolení oddlužení.

1. Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a současně návrhu na povolení oddlužení

Osobní bankrot začíná návrhem na zahájení insolvenčního řízení spolu s návrhem na povolení oddlužení. Tyto dva návrhy musí být podány současně, požádat později o oddlužení už není možné. A ačkoliv o osobní bankrot může žádat jen sám dlužník, vlastní návrh na povolení oddlužení za něj musí sepsat a podat advokát, soudní exekutor, insolvenční správce nebo jiná kompetentní osoba.

Jaké náležitosti tento dokument musí mít a kam se podává, je detailně popsáno v tomto článku. Součástí je i vzor návrhu. 

2. Zahájení insolvenčního řízení

Do 3 pracovních dnů od doručení návrhu insolvenčnímu soudu je v insolvenčním rejstříku oznámeno zahájení insolvenčního řízení. Od té chvíle je zároveň dlužník de facto chráněn před exekucemi - zastaví se přičítání úroků, nové exekuce sice mohou být zahájeny, ale už ne provedeny.

3. Posouzení návrhu a povolení osobního bankrotu soudem

Soud zkoumá, zda návrh obsahuje všechny náležitosti a jsou splněny podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu, zejména je-li dlužník v úpadku. Pokud je vše v pořádku, ustanoví insolvenčního správce a věřitelé musí do 2 měsíců přihlásit své pohledávky. Jedině tak mohou dosáhnout toho, aby byly (alespoň částečně) uspokojeny. V opačném případě se při úspěšném oddlužení stanou nevymahatelnými. Insolvenční správce přihlášené pohledávky posoudí, mezi jeho povinnosti patří i soupis majetku dlužníka.

4. Schválení osobního bankrotu

Insolvenční správce předloží soudu zprávu, na jejímž základě soud rozhoduje o schválení bankrotu. To, jakým způsobem bude probíhat, určují hlasováním nezajištění věřitelé, případně soud. Obvyklou variantou je splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty, pouhý prodej majetku, což je druhý způsob oddlužení, je spíše výjimečný. 

Celý tento proces od podání návrhu do schválení osobního bankrotu může trvat i 2 měsíce. V jaké fázi se řízení nachází, lze sledovat v insolvenčním rejstříku.

5. Úhrada splátek a plnění dalších povinností během osobního bankrotu

Nejdelší fází osobního bankrotu je samotný proces oddlužování. Dlužníkův majetek je prodán a současně po dobu 3 nebo 5 let platí každý měsíc splátku v určené výši. Obvykle se tak děje formou srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, které provádí zaměstnavatel, peníze posílá insolvenčnímu správci a ten je pak rozděluje mezi věřitele. Výše splátek závisí podobně jako při exekučních srážkách na příjmech dlužníka nebo počtu vyživovaných osob, vždy alespoň minimální splátku.

Po dobu oddlužovacího procesu musí dlužník plnit povinnosti a podmínky popsané dříve v článku (nezatajovat příjmy, nevytvářet nové dluhy, komunikovat s insolvenčním správcem...), jinak může dojít i ke zrušení osobního bankrotu a dlužník se žádného prominutí dluhů nedočká. Soud tak navíc může učinit i zpětně po další 3 roky. 

6. Splnění podmínek osobního bankrotu a prominutí dluhů

Pokud dlužník řádně splní veškeré podmínky, a současně:

 • zaplatil 100% přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo
 • během 3 let zaplatil min. 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo
 • během 5 let vynaložil maximální možné úsilí pro splacení dluhů - bez ohledu na to, jaké % dluhů bylo skutečně splaceno,

pak je osobní bankrot úspěšný a zbývající část neuhrazených dluhů je mu odpuštěna. A to jak přihlášených, tak i nepřihlášených pohledávek, včetně úroků a sankcí. Dlužník tak může de facto začít s čistým štítem. 

enlightened Týká se osvobození od placení všech zbývajících dluhů?
Odpuštění se nevztahuje například na:
 • peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené pro úmyslný trestný čin
 • náhrady škody
 • pohledávky na výživném
 • dluhy vzniklé až po povolení oddlužení

7. Ověření ukončení insolvenčního řízení, zastavení exekucí a výmaz z registrů

Poslední fází osobního bankrotu je “očištění dlužníka” i po formální stránce, tedy ukončení insolvenčního řízení, zastavení exekucí a následný výmaz dlužníka z příslušných registrů. Ověřit, zda se tak stalo, je možné jednoduše opět prostřednictvím výpisu z registru dlužníků, který všechny tyto informace obsahuje. Jen pozor - zatímco k výmazu po ukončení exekucí dochází už v řádu cca dvou týdnů, v insolvenčním rejstříku je záznam o osobním bankrotu evidován ještě po dobu dalších 5 let. 

❗UPOZORNĚNÍ:
Exekutoři mají nepřímo danou povinnost nahlížet do insolvenčního rejstříku a zjišťovat si aktuální informace o probíhajícím řízení. Tudíž je-li zahájena insolvence, nebo naopak už ukončena a dluhy byly prominuty, měli by o této skutečnosti vědět a učinit příslušné kroky (zastavit exekuci apod.). V praxi se však může stát, že tak neučiní a exekuce pokračuje dál. I pro tento důvod je na místě kontrola v registru dlužníků a případně se ihned obrátit na exekutora a požadovat nápravu. Kontakt na něj je rovněž součástí výpisu.
Autor: bl